Evanjelici na Slovensku

Slovensko je krajina rôznych tvárí v srdci Európy. Návštevníci tu majú všetko po ruke – Slovensko je stredná Európa do vrecka. Objavíte stovky nečakaných zaujímavostí a tajomstiev takmer v každej obci, mestečku, na kopcoch aj v dolinách. Okrem neopakovateľnej prírody stretnete aj láskavých ľudí s hlbokou vierou v srdci. Súčasťou tejto krajiny je aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV), druhá najväčšia cirkev na území Slovenska.

Počet členov ECAV na Slovensku podľa sčítania obyvateľov 2011: 316 250 (5,9 % populácie SR)

Počet biskupských úradov: 3

Počen seniorátov: 14

Počet zborov ECAV: 320

Počet duchovných: 361, z toho 155 žien

Počet kostolov a modlitební: 686

Počet piesní v spevníku: 700

LOGO: Lutherova ruža

Tu je symbolický význam jednotlivých častí:

Čierny kríž v červenom srdci je v centre života kresťana. Predstavuje vieru v Ukrižovaného. Táto viera je prameňom skutočného šťastia a zmyslu života.

Biela ruža symbolizuje Boží pokoj, radosť a útechu, ktoré dostáva kresťan skrze vieru.

Modrá plocha znamená nebo, symbolizuje počiatok nebeskej radosti, ktorú má už teraz veriaci v Pánovi Ježišovi.

Latinský nápis vivit (na obrázku nevidno) na modrej ploche pri lupeňoch ruže znamená „žije“. Odkazuje na Vzkrieseného, ktorý zomrel za naše hriechy, ale ožil a žije. Pripomína kresťanom, že veria v živého Pána.

Zlatý kruh po obvode nemá začiatok ani koniec. Symbolizuje nekonečnosť nebeského šťastia, ktoré prevyšuje všetky radosti a majetky pozemského života a sveta.