Aktivity Diakonie pre ukrajinské deti

Ukrajinské deti radi navštevujú každý týždeň naše aktivity v poobedňajšom čase.
Doučovacie skupiny jazykov, prírodovedných predmetov a tvorivé terapeutické stretnutia prebiehajú v 7 lokalitách a komunitách Slovenska.
Evanjelická diakonia takto napomáha k začleneniu ukrajinských detí do vzdelávacieho systému, podporuje ich ovládanie slovenského jazyka, zmierňuje rozdiely vo vzdelávaní. Ruka v ruke s podporou vzdelávania ide prevencia javov, ktorým deti čelia a to sú najmä sociálna izolácia, problémové správanie sa, psychické problémy a nerovnosti v prostredí škôl a v spoločnosti. Tieto sa môžu vypuklejšie prejaviť neskôr v kvalite života detí, ale aj nás, našej spoločnosti a komunitách, v ktorých spolu žijeme.
Niektoré ukrajinské deti navštevujú slovenské školy, niektoré však nie, pretože na Slovensku nie je povinná školská dochádzka pre deti z Ukrajiny. Našimi aktivitami sme krátkodobo prínosom a svetlom pre niekoľko detí, avšak situácia so školskou dochádzkou si vyžaduje systémové riešenie štátu.
Sme vďační, že vzdelávacie skupiny pre ukrajinské detí môžeme realizovať vďaka podpore The Lutheran World Federation