História vzniku reformačných cirkví

Ako sa to celé začalo

31. októbra 1517 chudobný nenápadný mních – doktor na wittemberskej univerzite – Martin Luther pribil na dvere zámockého chrámu 95 výpovedí, ktorými vyjadril svoj nesúhlas s učením a praktikami vtedajšej cirkvi. Atmosféru strachu chcel opäť nahradiť atmosférou lásky, ako to bolo v dávnych časoch prvej cirkvi. Narazil však na nesúhlas cirkvi a pápeža, ktorý po neúspešnej snahe dosiahnuť, aby Luther svoje názory odvolal, vylúčil ho z cirkvi. Následne ho za kacíra a vyhnanca označil aj nemecký cisár Karol V.
Lutherove myšlienky si však už našli priaznivcov v radoch študentov, profesorov univerzít a kniežat. Pôvodná snaha Martina Luthera o nápravu – reformáciu cirkvi tak nečakane viedla k zrodu novej cirkvi, ktorá sa od tej vtedajšej v mnohom líšila. Biblia sa čítala po nemecky, ľudia spievali piesne, Večeru Pánovu prijímali všetci a hlavne sa kázalo o láske, milosti a odpustení. To boli veľké zmeny, ktoré zasiahli nielen oblasť náboženstva, ale aj školstva, umenia a mnohé iné.
Svoje učenie Luther a jeho spolupracovníci spísali do vyznania, ktoré 25. júna 1530 prečítali cisárovi Karolovi V. na sneme v Augsburgu.

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si o tom, kto bol Martin Luther

Ak by si niekto myslel, že reformácia je iba cirkevnou záležitosťou, hlboko sa mýli. Reformácia zasiahla do mnohých oblastí spoločenského života a historici preto právom hovoria, že sa touto udalosťou skončil stredovek. Spomeňme len niektoré prevratné zmeny, ktoré reformácia priniesla.
Keďže Dr. Martin Luther nebol iba farárom, ale aj univerzitným profesorom, reformačné myšlienky sa šírili nielen na pôde cirkvi, ale aj univerzity. Osvojovali si ich profesori, kniežatá i umelci a pretvárali ich do podôb, ktoré im boli vlastné. Napríklad maliar Lucas Cranach namaľoval množstvo obrazov, ktoré vyjadrovali nové chápanie evanjelia. Nasledovali ho mnohí ďalší a tak sa reformácia pretavila do výtvarného umenia.
Pozadu však neostala ani hudba. Kým v predreformačnom období hudobné nástroje nemali veľmi miesto na omšiach a Bohoslužbách a spievať smeli len na to určení speváci, Martin Luther, ktorý sám miloval hudbu a hovoril o nej, že je to „najlepší prostriedok ako zachovať dušu i myseľ čerstvú“, dal hudbe na Bohoslužbách väčší priestor, podporil organ ako nástroj, ktorý môže vhodne a dôstojne osláviť Pána a presadil, aby nábožné piesne spievali všetci zhromaždení. Sám zložil niekoľko duchovných piesní a zostavil spevník, v ktorom okrem svojich piesní uverejnil aj vtedy známe melódie, otextované novým, duchovným textom. Hudba sa tak stala výraznou súčasťou cirkevného života, čo bolo podnetom pre umelcov, hudobných skladateľov, interpretov aj výrobcov hudobných nástrojov. Umelci skladali stále náročnejšie a náročnejšie skladby a organári stavali stále dokonalejšie organy. Možno preto povedať, že práve vďaka reformácii sa organ ako hudobný nástroj vyvinul do dnešnej podoby a že práve aj vďaka nej máme dnes v umeleckých fondoch diela takých velikánov, ako je Johan Sebastian Bach a iní, ktorí tvorili svoje diela na duchovné, spravidla reformačné témy.
Reformácia sa podpísala aj pod vývin architektúry. Reformátori totiž odmietali honosnú výzdobu chrámov, preferovali skôr praktické než umelecké vybavenie kostolov a nepriamo tak dali podnet k vzniku nového architektonického štýlu – klasicizmu.
Keď Dr. Martin Luther pred rokom 1530 navštevoval cirkevné zbory, šokovaný zistil, aká nízka je vzdelanosť medzi ľuďmi i kňazmi. Šírenie vzdelanosti sa stalo pre neho veľmi dôležitým a trval na tom, aby pri každom evanjelickom kostole, bola zriadená aj škola. Sám vypracoval mnoho doporučení a pokynov pre vyučovanie a jeho najbližší spolupracovník – profesor filozofie Filip Melanchton, označovaný za druhú najvýznamnejšiu osobnosť reformácie, sa stal reformátorom nemeckého školstva, označovaný neraz titulom „učiteľ Germánov“. Práve tu môžeme hľadať odpoveď na otázku, prečo sa v našich dejinách stretáme s toľkými významnými osobnosťami evanjelickej cirkvi. Nuž bolo to preto, že evanjelickí kňazi, šíriaci vzdelanosť vo svojich cirkevných zboroch, viedli k vzdelanosti aj svoje deti a tie potom tvorili vzdelanostnú elitu nášho národa.
Dr. Martin Luther zasiahol do nemeckých dejín aj tým, že vytvoril novú, spisovnú nemčinu. Predtým sa na území dnešného Nemecka hovorilo rôznymi dialektmi, no keď Luther prekladal Bibliu do nemčiny, chcel urobiť preklad, ktorému by rozumeli všetci. Nechtiac tak položil základ novej nemčine, ktorú poznáme i dnes. No nie len preto označila Angela Merkelová za najvýznamnejšiu osobnosť minulého tisícročia práve Martina Luthera.

Bolo krátko pred polnocou, písal sa 10. november 1483, keď sa v malej izbičke v domčeku na Dlhej ulici v nemeckom mestečku Eisleben narodil chlapček. Hneď na druhý deň ho jeho rodičia Ján a Margaréta Lutherovci vzali do kostola, aby ho pokrstili a keďže bolo práve Martina, dostal meno Martin.
Mal iba niekoľko mesiacov, keď sa jeho rodičia presťahovali do blízkeho mesta Mansfeld, aby si tam našli prácu. Martin mal ešte štyri sestry a troch bratov, z ktorých najlepšie si rozumel s mladším Jakubom. Celé dni sa spolu hrávali a jeden bez druhého nemohli byť ani chvíľku.
Keď mal Martin 5 rokov, začal chodiť do školy. Vtedy sa v školách učilo iba čítanie, písanie, spievanie a latinčina. Martin sa veľmi usiloval, no mal prísneho učiteľa, ktorý žiakov bil palicou neraz aj 10-krát za deň. Nikdy nebol so žiakmi dosť spokojný, vždy našiel na ich práci chybu. Žiaci sa ho preto báli a Martin si podľa neho predstavoval aj Pána Boha ako prísneho Boha, ktorý hľadá na človeku chyby a v ruke má palicu, ktorou ho kedykoľvek potrestá.
Keď mal Martin 14 rokov, odišiel do školy v Magdeburgu, potom v Eisenachu a napokon na univerzitu v Erfurte, kde študoval práva, ako si prial jeho otec. Život vtedajších študentov nebol ľahký. O živobytie sa starali sami, vstávali už o štvrtej hodine ráno, spať chodili o ôsmej. V škole nosili uniformy, školské povinnosti si museli dôkladne plniť.
Bol 2. júl 1505, Martin mal už 22 rokov. Práve sa vracal z Manfeldu, kde bol navštíviť rodičov. Šiel peši a za sebou mal už dva dni putovania. Chýbalo málo do Erfurtu, keď sa strhla búrka, hromy burácali, blesky križovali oblohu. Martinovi nebolo do spevu. Jeden blesk udrel tak blízko neho, že ho takmer zasiahol a zrazil k zemi. Martina sa zmocnila hrôza. Bál sa o život a v panike zvolal k Bohu: “Bože, pomôž mi. Budem mníchom”. Zakrátko búrka pominula a Martin sa živý a zdravý dostal do Erfurtu.
Dva týždne po tejto udalosti napísal otcovi list, v ktorom mu všetko vysvetlil, vrátil hnedý baret, čo bol znak univerzitných študentov, predal knihy a rozlúčil sa s priateľmi, ktorí ho odprevádzali k bráne augustiniánskeho kláštora v Erfurte. Mnísi vtedy žili utiahnutí v kláštoroch, boli pohrúžení do modlitieb a medzi ľudí nechodili. Preto sa aj Martin lúčil s kamarátmi so slovami: “Dnes ma vidíte naposledy”. Oni mu však neverili. Boli u veselého Martina zvyknutí na rôzne žarty a tak si mysleli, že aj toto je jeden z nich. Celé dva dni hľadeli na bránu kláštora a čakali, že sa otvorí a Martin so smiechom vyjde a povie, že to bol vtip. No nič také sa nestalo a Martin sa stal mníchom, odhodlaný celý život slúžiť Pánu Bohu a cirkvi.

Martin mal 22 rokov keď vstúpil do kláštora. V Erfurte boli 4 kláštory, no on si vybral ten najprísnejší – Augustiniánsky, pretože sa domnieval, že tu sa stane dokonalým. Stále mal v pamäti svojho prísneho učiteľa, ktorý ho za každú chybičku trestal a chcel sa stať takým, aby ho Pán Boh trestať nemusel.
Jeho vstup do kláštora však nebol taký jednoduchý. Opát potreboval aj súhlas Martinovho otca a ten veru nesúhlasil. Nahneval sa, ba zúril a nazval Martina nepodareným synom. Až keď mu onedlho umreli dvaja synovia na mor, zmieril sa s Martinovým rozhodnutím a dovolil mu stať sa mníchom.

Mnísi v kláštore vstávali o tretej hodine ráno a chodili spať pri západe slnka. Denne sa 7-krát schádzali na modlitby, denne mali trojhodinové bohoslužby a pritom študovali a modlili sa. Každý nováčik mal svojho učiteľa, ktorého musel bezvýhradne poslúchať. Mnísi celé dni mlčali, zhovárať sa bolo zakázané, ani navštevovať sa v celách nesmeli. Každý mal v tej svojej iba stôl, stoličku a slamené lôžko. Dvere museli mať vždy otvorené. Kúrilo sa iba v jedálni, kam sa smeli ísť ohriať keď bola najväčšia zima. Život v kláštore bol životom tichosti, chudoby, poslušnosti a pokory. Mnísi nemuseli žobrať, pretože kláštor mal dosť peňazí z darov veriacich, no aj tak žobrali, aby sa tým stále učili pokore.

Po dvoch rokoch života v kláštore sa Martin Luther stal kňazom. Keďže rád čítal, neprestajne sa vzdelával v teológii a filozofii, takže si rýchlo získal povesť vzdelaného človeka. Keď sa o rok na to v meste Wittenberg založila univerzita, povolali aj Luthera, aby na nej prednášal. Luther sa teda presťahoval do Augustiniánskeho kláštora vo Wittenbergu a prednášal na univerzite, pričom aj sám študoval a neskôr sa stal doktorom.

Práve v tom čase sa Augustiniánski mnísi rozdelili na dve skupiny. Jedni chceli, aby mníšsky život nebol taký prísny, iní zasa, aby bolo všetko ako doteraz. Nemecké kláštory sa rozhodli vyslať v tejto veci dvoch mníchov do Ríma, aby tam žiadali pomoc od hlavy cirkvi – pápeža. Jedným z vyslancov bol Martin Luther.
Mnísi šli pešo a cesta im trvala dva mesiace. Luther sa do Ríma veľmi tešil, pretože ho považoval za sväté mesto. Keď tam však prišiel a videl honosnú nádheru chrámov a povrchnú vieru kresťanov, bol sklamaný. Uvedomil si, že byť v prekrásnom chráme, mať na sebe drahé rúcho alebo prejsť dlhú púť peši nestačí na to, aby mal človek blízko k Bohu.

18. októbra 1512 sa Martin Luther stal doktorom teológie. Dostal vlastnú pracovňu vo veži augustiniánskeho kláštora, kde mohol študovať aj sa pripravovať na prednášky. Ako doktor totiž pravidelne prednášal na univerzite vo Wittenbergu, popritom dvakrát do týždňa kázal v chráme a jeho úlohou bolo aj navštevovať okolité kláštory a rozsudzovať mníchov, ak sa dostali do nejakého sporu.
Doktorský život však Martina nenapĺňal šťastím. Stále sa trápil otázkou, či je v Božích očiach dosť dobrý, či robí dosť pre to, aby si zaslúžil večný život a či Pán Boh od neho nechce ešte viac. Keď sa raz pripravoval na prednášku, narazil v Písme na pojem „Božia spravodlivosť“. Chcel mu lepšie porozumieť a tak usilovne hľadal v Biblii o Božej spravodlivosti viac a s úžasom zistil, že Písmo o Božej spravodlivosti hovorí, že je iná ako naša ľudská. V liste Rímskym sa dočítal, že Božia spravodlivosť človeka nesúdi podľa skutkov ale podľa viery a tak ten, kto verí v Pána Boha, bude večne žiť. Pre Martina Luthera to bol objav, ktorý ho naplnil nevýslovným pokojom a radosťou. Pochopil, že to najdôležitejšie je úprimná viera. Nie krásne nábožné piesne, nie dlhé bohoslužby či púte do Ríma ale len viera. A ten, kto v Pána Boha úprimne verí, tomu Pán Boh z lásky a zadarmo daruje večný život.
Práve v tom čase potreboval pápež peniaze na stavbu nového chrámu v Ríme. Nariadil preto, aby sa v celej cirkvi predávali takzvané odpustky. Boli to malé ceduľky a kto si ich kúpil, tomu vraj budú odpustené hriechy, lebo za hriech netreba vytrpieť trest od Pána Boha, ale stačí zaplatiť pokutu a tým je hriech odpustený. Doktora Martina Luthera takéto učenie veľmi pobúrilo. Veď práve prednedávnom sám pochopil, že Božie odpustenie si nemožno ani len zaslúžiť dobrými skutkami, nieto ešte kúpiť za peniaze. Sám dobre vedel, že ak sa človek chce zbaviť svojich hriechov, musí ich v úprimnej viere priznať a oľutovať pred Pánom Bohom a On mu ich z lásky zadarmo odpustí. Bál sa, že ak si ľudia začnú kupovať odpustky, ich viera ochladne, pretože sa spoľahnú na to, že si odpustenie kúpili a nebudú svoje hriechy pred Pánom Bohom vyznávať.
Blížil sa 1. november – sviatok všetkých svätých. Do kostola sa zberalo nielen veľa ľudí, ale aj veľa kňazov, učencov a profesorov. Keďže vtedy bolo medzi učencami zvykom verejne diskutovať o rôznych otázkach, rozhodol sa aj Martin Luther vyvolať takúto diskusiu na tému odpustkov. Napísal po latinsky 95 výpovedí proti odpustkom, v ktorých zhrnul mylné učenie pápeža o odpustkoch aj svoje učenie o úprimnej viere, pokání i Božej spravodlivosti a večer 31. októbra 1517 ich pribil na bránu wittenbergského chrámu.

Keď Dr. Martin Luther pribil na bránu wittenbergského chrámu svojich 95 výpovedí proti odpustkom očakával, že sa stretnú kňazi a učenci a budú o odpustkoch diskutovať. To sa však nestalo. Namiesto toho sa Lutherove výpovede rýchlosťou blesku rozšírili po celom okolí, dostali sa do rúk kniežat aj biskupov a jeden z nich, arcibiskup Albrecht, ich dokonca poslal aj pápežovi do Ríma.
Pápež najprv považoval celú vec len za škriepku medzi mníchmi, no keď sa o Lutherových výpovediach hovorilo stále viac a viac, ba čoraz viac kniežat, študentov i profesorov sa k Lutherovi pripájalo, rozhodol sa predvolať Luthera do Ríma na výsluch. S tým však nesúhlasil ani Luther, ani jeho kolegovia na univerzite, ani knieža Fridrich Múdry, pod ktorého patrilo mesto Wittenberg. Vedeli, že v Ríme by Luthera mohli natrvalo uväzniť, preto žiadali, aby bol Luther vypočutý v Nemecku.
Práve v tom čase sa v nemeckom meste Augsburg konal ríšsky snem, kde sa mali zísť najvýznamnejšie kniežatá a rozhodovať o budúcnosti krajiny. Pápeža tam mal zastupovať kardinál Kajetán. Keďže na snem mal prísť aj knieža Fridrich Múdry, prikázal pápež Kajetánovi, aby na sneme Fridricha Múdreho prinútil vydať Luthera. Kajetán sa však k tomu neodvážil, pretože na sneme sa riešili dôležité otázky, pri ktorých Kajetán potreboval aj podporu Fridricha Múdreho. Obával sa, že ak sa s ním pohnevá kvôli Lutherovi, Múdry na sneme nepodporí záujmy Ríma. Vzdal sa teda myšlienky zatknúť Luthera a dohodol sa s Múdrym, že Luthera riadne vypočuje. Myslel si, že sa možno podarí Luthera presvedčiť.
Keď Luther dostal od Fridricha Múdreho list, že sa má dostaviť do Augsburgu, vydal sa ihneď na cestu. Mnohí ho od nej odhovárali, no on vravel, že aj v Augsburgu je Kristus alebo že dušu mu predsa nik nevezme. Šiel pešo a trvalo mu to mesiac. Napokon 12. októbra 1518 predstúpil pred Kajetána, ktorý mu láskavo povedal, že chce od neho len to, aby odvolal a oľutoval svoje bludy a sľúbil, že viac nebude hlásať nič bludné. Luther však odpovedal, že si nie je vedomý žiadnych bludov a to čo učí, je pravda a preto to odvolať nemôže.
Luther predstúpil pred Kajetána aj na druhý aj na tretí deň. Kajetán bol však stále nepríjemnejší a stále nástojčivejšie žiadal len to, aby Luther svoje slová odvolal. On však stále vravel, že cirkev si ctí no odvolať nemôže.
Celé 3 roky presviedčal pápež prostredníctvom svojich vyslancov a kardinálov Luthera, aby všetko odvolal, no keď to Luther stále tvrdošijne odmietal, nariadil pápež všetky Lutherove spisy spáliť a 3. januára 1521 nad ním vydal kliatbu. Tá Lutherovi zakazovala nielen kázať a vykonávať cirkevné obrady, ale sa obradov aj zúčastňovať. Dr. Martin Luther bol tak z cirkvi nadobro vylúčený.

Keď pápež vyriekol svoju kliatbu nad Dr. Martinom Lutherom a tým ho vylúčil z cirkvi, bolo na cisárovi, aby rozhodol čo s ním ďalej bude. Pápež cisára Karola V. nahováral, aby aj on proti Lutherovi zakročil, preklial ho a vyhlásil za kacíra. Cisár by pápeža aj rád poslúchol, pretože to bol pobožný katolík, ale bál sa, lebo s Lutherom súhlasilo priveľa kniežat a cisár si ich nechcel pohnevať.
Práve vtedy sa v meste Worms začínal snem, kde sa mal cisár a cirkevná vrchnosť stretnúť s nemeckými kniežatami, aby sa radili o budúcnosti krajiny. Lutherov ochranca knieža Fridrich Múdry žiadal, aby tu Luthera vypočuli, čo cisár prisľúbil, aj keď sa to cirkvi nepáčilo. A tak šiel do Wittembergu posol, aby Dr. Martina Luthera pozval na snem.
2. apríla Martin Luther nasadol na krytý voz a vydal sa na vyše 500 kilometrov dlhú cestu. V sprievode niekoľkých priateľov prechádzal cez Lipsko, Weimar, Naumburg, Eisenach či Erfurt. Všade ho vítali masy ľudí a v mnohých mestách kázal. Napokon po dvoch týždňoch dorazil do Wormsu.
Hneď na druhý deň poobede ho predvolali na výsluch do biskupského paláca. Všade bolo plno ľudí a tak ho viedli bočnými uličkami. Martin Luther kráčal smelo so slovami „Boh bude so mnou“. Na dvorane paláca ho ešte slávny maršal Juraj Frundsberg povzbudil: „Ak si si istý svojou vecou, choď v mene Božom a spoľahni sa, Boh ťa neopustí.“ A Luther vošiel do sály, kde ho vypočúval Ján Eck. Ten mu položil iba dve otázky. Či tie knihy na stole sú jeho a či odvoláva všetko, čo v nich popísal.
Martin Luther povedal, že knihy sú jeho no to čo v nich popísal je pravda, pretože to všetko vychádza z Písma svätého.
„Ak ma Písmom svätým usvedčíte z klamstva, rád to odvolám“ povedal smelo. „No ak mi Písmom nemôžete dokázať opak, nemôžem ja odvolať to, čo som napísal.“ A svoje vystúpenie zakončil známymi slovami: „Tu stojím, inak nemôžem. Boh mi pomáhaj.“
Na druhý deň – 19. apríla 1521 – cisár Karol V. rozhodol, že Martin Luther je kacír. Dal mu 21 dní na cestu domov, no zakázal mu kázať. Luther teda odišiel z Wormsu a vydal sa na spiatočnú cestu, na ktorej ho znova všade s úctou vítali. Cisár však po niekoľkých dňoch svoje rozhodnutie ešte sprísnil. Vydal takzvaný Wormský edikt, v ktorom Luthera nielen vyhlásil za kacíra, ale vyriekol nad ním ríšsku kliatbu. To znamenalo, že Luther je odteraz nepriateľom cisára aj každého obyvateľa ríše. Treba spáliť všetky jeho knihy, nikto sa ho nesmie verejne zastávať, poskytnúť mu nocľah, jedlo či pitie a ak ho stretne, musí ho odovzdať cisárovi.
Bola to veľmi zlá správa a Luther sa ju dozvedel na ceste domov. Bol už nielen vylúčený z cirkvi ale stal sa aj nepriateľom cisára. A to všetko len preto, že slúžil pravde evanjelia a túto pravdu všade hlásal.
Bol 4. máj a Luther práve cestoval Durínskym lesom okolo hradu Altenstein, keď ho zrazu prepadli  tajomní muži v kuklách a odvádzali nevedno kam. Šli dlho tmavým lesom. Bola noc a všade ticho. Až napokon krátko pred polnocou prišli na akýsi hrad.
Keď si tajomní muži sňali masky Luther s prekvapením zistil, že sú to jeho priatelia, ktorí vymysleli plán, ako ho zachrániť pred cisárom, jeho posluhovačmi a všetkými, ktorí by ho azda chceli udať. Rozhodli sa ho uniesť a ukryť na hrade Wartburg, ktorý sa vypínal blízko mesta Eisenach a už takmer 100 rokov v ňom nikto nebýval. Tak Martin Luther zmizol a svet sa domnieval, že zomrel. A najviac sa tešil cisár a pápež, ktorí si mysleli, že majú od Luthera a jeho kacírstva pokoj.
Martin Luther na hrade Wartburg nezaháľal. Celé dni usilovne čítal Písmo sväté a keďže nikam nemohol ísť a mal dosť času, pustil sa do veľmi náročnej práce – preložiť do nemčiny Bibliu, ktorá bola dovtedy iba v latinčine a gréčtine. Preklad Novej zmluvy mu trval viac ako rok. Tá v septembri 1522 vyšla v náklade 5000 kusov a hoci bola veľmi drahá (mala hodnotu jedného koňa), za tri mesiace sa úplne vypredala. O 12 rokov neskôr vydal aj Starú zmluvu a jeho preklad Biblie vyšiel už za jeho života 83-krát.
Luther preložil Bibliu veľmi zrozumiteľne. Neprekladal ju doslova ale tak, aby jej rozumeli učenci aj jednoduchí ľudia zo severu i juhu, ktorí hovorili rôznymi nárečiami. Luther neraz aj celé dni hľadal to správne slovo, aby čo najlepšie grécky text preložil. Svojím prekladom vlastne vytvoril nový nemecký jazyk, ktorý zjednocuje rôzne nárečia a Nemci si tento jeho skutok dodnes veľmi vážia.
Iba niekoľko najvernejších a najbližších Lutherových priateľov vedelo, že žije na hrade Wartburg pod menom rytier Juraj. Dávali si však veľký pozor, aby ho nijako neprezradili. Potajomky ho navštevovali a prinášali mu najnovšie knihy i správy z Wittembergu. Tak bol Martin Luther vždy informovaný o tom, čo sa vo svete deje. Tie správy ho však vôbec netešili. To, že Luther zmizol totiž neprinieslo upokojenie, ako sa pápež i cisár nazdávali. Práve naopak. Kňazi, mnísi, učenci aj profesori sa už Lutherových myšlienok nechceli vzdať a keďže Luthera nebolo, začali brať veci do vlastných rúk. Tu niekoľko mníchov vystúpilo z kláštora a oženilo sa, hoci to mali predtým zakázané, tam z kostola povyhadzovali všetky obrazy a sochy, lebo Luther by to vraj tak chcel a zasa inde začali pripravovať vzburu proti cirkvi. To sa Martinovi Lutherovi ani trochu nepáčilo. On síce chcel napraviť cirkev, no nie cestou vzbury, ale len cestou kázania pravdy. Nikdy nevyzýval, aby kňazi odmietali poslušnosť cirkvi, ale aby sa za cirkev a za pravdu modlili. Preto keď už bolo toho priveľa, po 300 dňoch skrývania sa Martin Luther hrad Wartburg opustil.

Myšlienky Martina Luthera sa veľmi rýchlo šírili a hlásilo sa k nim čoraz viac ľudí. Nie len kňazov či jednoduchých veriacich, ale aj mnoho šľachticov, študentov a univerzitných profesorov, ktorí potom nové učenie hlásali na svojich panstvách a univerzitách. Samozrejme tým sa neraz stalo, že sa Lutherove slová a myšlienky kadejako prekrútili. Nejeden profesor či kňaz k nim čosi pridal, dačo z nich ubral alebo ich prispôsobil podľa seba. Výsledkom bolo, že sa Lutherovo učenie šírilo v rôznych podobách, s čím ani samotný Luther nemohol súhlasiť. Pustil sa preto do namáhavej práce – učiť a vysvetľovať svoje myšlienky tak, aby im každý čo najlepšie porozumel.

Martin Luther napísal mnoho teologických spisov, ktoré boli určené hlavne kňazom a filozofom. Keď však videl, ako rôzne si ľudia jeho učenie vykladajú, alebo ako málo o Božom slove vedia, začal písať aj jednoduché spisy pre ľudí. Na ôsmych plagátoch vydal Malý katechizmus, v ktorom zhrnul to najdôležitejšie, čo by mal každý o Pánu Bohu vedieť: 10 Božích prikázaní, Vieru všeobecnú kresťanskú, Modlitbu Pánovu, učenie o Krste a učenie o Večeri Pánovej. Tento katechizmus mali ľudia zavesený vo svojich domoch a otcovia ho učili svoje deti. Rozšírenú verziu katechizmu vydal Luther pre kňazov pod názvom Veľký katechizmus.

Martin Luther písal aj piesne. Niekedy zložil hudbu i text, inokedy iba otextoval nejakú vtedy známu melódiu. Jeho najznámejším hudobným dielom je pieseň „Hrad prepevný je Pán Boh náš“, ktorá sa stala hymnou reformátorov i našej evanjelickej cirkvi. Luther v nej vyjadril svoju istotu, že nech by sa hocičo stalo s ním, jeho majetkom, slobodou alebo životom, nikto mu nikdy nevezme to najvzácnejšie – večný život.

Svoje presvedčenie vyjadril Martin Luther aj obrázkom, ktorý sa stal symbolom reformácie a aj dnes ho nájdete na mnohých evanjelických kostoloch. Je to takzvaná „Lutherova ruža“, erb, do ktorého Martin Luther vložil celé svoje presvedčenie. Čierny kríž v červenom srdci. Lebo kríž umŕtvuje, ale ponecháva srdcu jeho farbu. Srdce je v bielej ruži, lebo viera dáva pokoj, radosť, potešenie. Biela farba je farbou anjelov a Ducha. Ruža je v belasom poli nebeskej oblohy, lebo radosť v duchu a vo viere je počiatkom nebeskej radosti. Zlatá obruč okolo belasého poľa znamená, že blahoslavenstvo nebeské je večné bez konca a nadovšetko vzácne ako zlato. Tento symbol teda znázorňuje slová, ktoré sú základom Lutherovej reformácie: „Spravodlivý z viery bude žiť.“

Vír udalostí, ktorý sa strhol po roku 1517, kedy Martin Luther pribil svojich 95 výpovedí na dvere Wittembergského chrámu nezmenil iba vieru a uvažovanie ľudí, ale aj ich osobné životy. Dovtedy sa ľudia domnievali, že v Božích očiach budú lepší, ak sa zrieknu tohto sveta, radosti, zábavy, manželstva či majetku. Niektorí sa vyhýbali zábavám či tancu, iní sa zasa zriekali jedla alebo sa vydávali na dlhé úmorné púte, aby Pán Boh videl, že si neužívajú sveta, ale trpia. Najhoršie na tom boli kňazi a mnísi. Tí sa zatvárali do kláštorov a von vôbec nevychádzali, neženili sa a celé dni sa týrali hladom a zimou.
Martin Luther pochopil, že v Božích očiach nie je dobrý ten, kto hladuje, trasie sa od zimy alebo padá únavou po dlhej ceste ale ten, kto verí v Pána Ježiša Krista. Taký človek miluje Pána Boha a raduje sa z Božej lásky. Martin Luther videl vo všetkom Božie dary a hovoril, že aj jedlo, aj pitie, aj hry, zábava či tanec sú Božie dary a sú tu preto, aby ich človek užíval. Všetkého sa vzdať a pohŕdať tým, nie je správne, nie je však ani správne prepadnúť týmto veciam natoľko, že by človek už bez nich nemohol byť. Skrátka, všetko je dobré užívať, ale v rozumnej miere.

Martin Luther bol sám veselej povahy a keď sa konečne zbavil svojho strachu o večný život a spoznal, že Pán Boh ho miluje a večný život mu dá ako odmenu za jeho vieru, nič mu už nebránilo v tom, aby svoju radosť aj navonok prejavil. 9. októbra 1524 odložil mníšsku kutňu a začal chodiť v doktorskom plášti (dnes taký plášť nosia evanjelickí kňazi pri službách Božích). 13. júna 1525 sa dokonca oženil a za manželku si vzal bývalú mníšku Katarínu z Bory. Mal rád poéziu a hudbu, no mal aj zmysel pre hru. Rád pracoval v záhrade, kde mal kolkáreň a okrem kolkov hral aj šachy. Hovorieval, že radosť a dobrá nálada sú najlepší liek.

Dom Martina Luthera bol vždy plný. Okrem neho, jeho manželky a ich šiestich detí s nimi žilo ešte 11 detí, o ktoré sa starali a v čase moru prichýlili k sebe ešte ďalších. Takisto s nimi neraz prebývali hostia, priatelia či študenti, ktorí prichádzali do Wittenbergu študovať. Katka varila výborné pivo a Martin ho rád popíjal pri stole, pri ktorom sedel aj so svojimi priateľmi. Niekedy sa len tak voľne zabávali, no často sa rozprávali o Pánu Bohu a Biblii. Takto v Lutherovom dome istý čas býval aj slovenský farár Konrád Cordatus z Kremnice, ktorý dokonca tieto rozhovory zapísal a vydal ako knihu s názvom Lutherove reči pri stole.

Martin Luther mal aj mnoho priateľov. Tým najlepším a najznámejším bol Filip Melanchton, ktorý nebol kňazom ale učencom. Vyučoval na univerzite rovnako ako Luther, a zastával rovnaké myšlienky ako on. Aj preto si tak dobre rozumeli a Filip Melanchton Lutherovi často pomáhal.

Až do roku 1529 trvala vojna s Francúzskom, v krajine sa navyše usadili Turci a cisár bojoval aj proti pápežovi. Toto všetko spôsobilo, že sa cisár len málo staral o Luthera a náboženské otázky v Nemecku. Reformácia sa preto slobodnejšie šírila a hoci Martin Luther bol stále pod kliatbou – ako o tom rozhodli kedysi vo Wormse, – nikto ho neuväznil, ani mu nebránil v písaní a kázaní Božieho slova. Keď sa ale vojna víťazne skončila, cisár sa zmieril s pápežom a zvolal do Augsburgu snem, na ktorom chcel raz a navždy vyriešiť aj dve posledné otázky: čo s Turkami a čo s protestantmi. Bol pevne rozhodnutý urobiť v krajine poriadok s náboženstvom a tých, ktorí odpadli od cirkvi, do nej znova vrátiť, alebo ich potrestať.
Augsburský snem – to bola možnosť postaviť sa pred samotného cisára a predniesť mu vyznanie evanjelikov spolu so žiadosťou, aby ich uznal a ak už nechce napraviť celú cirkev, aspoň nechal slobodne žiť a veriť tých, ktorí nové učenie prijali – protestantov – evanjelikov. Martin Luther, jeho priateľ filip Melanchton a dvaja ďalší teológovia sa preto zišli na fare v Torgau, aby sa poradili, čo vlastne cisárovi prednesú. Šírením reformácie sa Lutherove myšlienky neraz prekrútili a mesto od mesta sa v učení trochu líšili. Bol preto najvyšší čas zostaviť jedno stručné vyznanie, ktorého by sa všetci protestanti jednotne pridŕžali a ktoré by predniesli aj cisárovi. Luther však nevedel byť stručný a tak touto náročnou prácou poverili Filipa Melanchtona.
V apríli 1530 skupinka teológov spolu s kniežaťom odcestovala z Wittembergu do Augsburgu. Luther však s nimi nemohol až do cieľa, pretože kliatba nad ním stále platila. Cestou ho preto vyložili na hrade Coburg, kde zostal 6 mesiacov a odkiaľ mal byť naporúdzi, keby od neho v Augsburgu dačo potrebovali.
Luther prežil dni na hrade Coburg rovnako, ako kedysi na Wartburgu. Prekladal Bibliu, písal kázne a pre mládež prekladal aj Ezopove bájky. Pritom sa však denne horlivo modlil za úspech jeho priateľov v Augsburgu a písal im listy, v ktorých ich posmeľoval.
Oni zatiaľ pod vedením Filipa Melanchtona dokončili vyznanie, ktoré ešte poslali Lutherovi na schválenie. Ten im ho z Coburgu vrátil so slovami: „Obranu magistra Filipa som prečítal. Veľmi sa mi páči a nevedel by som na nej nič meniť.“
25. júna 1530 o tretej hodine popoludní sa začalo historické rokovanie. Keď mali začať čítať vyznanie evanjelikov, evanjelické kniežatá vstali, avšak cisár im prikázal posadiť sa. Potom do stredu dvorany vystúpili dvaja kancelári, jeden s nemeckým a druhý s latinským textom vyznania. Cisár Karol V. najprv prikázal čítať latinský text, avšak nato zvolalo saské knieža: „Stojíme na nemeckej pôde, preto dúfame, že vaša jasnosť dovolí čítať po nemecky.“ Cisár privolil a tak saský kancelár Baier začal čítať vyznanie evanjelikov. Čítal ho dve hodiny zvučným hlasom a keďže okná boli otvorené, nielen v celej dvorane, ale i vonku všetci počuli, čo učia a veria evanjelici.
Tak bolo spísané a prečítané vyznanie evanjelikov, ktoré podľa mesta Augsburg dostalo meno Augsburské vyznanie, a podľa ktorého sa volá aj dnešná cirkev evanjelikov.

Augsburský snem však nedopadol pre evanjelikov dobre. Cisár si ich vyznanie vypočul a nariadil katolíckym kňazom, aby napísali spis, v ktorom by Augsburské vyznanie podvrátili. Tí tak urobili, hoci podaktorí sami vraveli, že vyznanie evanjelikov len ťažko podvrátiť, keďže vychádza zo samotného Písma svätého. Napokon po niekoľkých mesiacoch vypracovali a prečítali Podvrátenie vyznania protestantov. Evanjelici si ho smeli vypočuť, no nedostali ho do rúk, preto iba z poznámok, ktoré si pri počúvaní robili, napísal Filip Melanchton Obranu Augsburského vyznania.
Cisár Karol V. však ani tak neuznal evanjelikov a hrozilo, že ich násilím vráti do katolíckej cirkvi, alebo ich bude prenasledovať a trestať ako vzbúrencov. Nebezpečenstvo to bolo veľké, avšak nič také sa nestalo, pretože cisára priveľmi zamestnávali vojny, najme s Turkami.
Luther však nezaháľal. Reformácia sa šírila už nie len po celom Nemecku, ale aj po celej Európe. Vďaka kupcom a študentom prišla aj k nám a aj na našom území sa k nej pridalo mnoho miest – Bardejov, Prešov, Levoča, Košice, Banská Bystrica, Banská Štiavnica a mnohé iné.
Martin Luther písal ďalšie teologické diela, vyučoval, kontroloval a posmeľoval všetkých, aby sa za slovo Božie nehanbili a nebáli sa ho správne a pravdivo veriť a vyznávať.

Martin Luther počas svojho života trpel mnohými chorobami a neraz vo svojich listoch napr. z hradu Coburg spomína bolesti, ktoré ho sužovali. Koncom roka 1545 sa jeho stav zhoršoval. 23. januára sa vybral do svojho rodného mesta Eislebenu, aby tam urovnal spor medzi dvoma manfeldskými grófmi. Šli s ním aj traja jeho synovia, aby spoznali otcovo rodisko. Na hranici mansfeldského grófstva ich čakal čestný sprievod na 113 koňoch, ktorý ich odprevadil až do Eislebenu. Tam na radnici potom Luther viedol rokovania až kým sa rozhádaní grófi nezmierili.
V nedeľu 14. februára Luther v Eislebene kázal a bola to jeho posledná kázeň. V stredu 17. februára sa mu večer priťažilo, cítil tlak na hrudi, oblieval ho studený pot a tušil, že tu, v Eislebene, kde sa narodil, aj zomrie. Jeho priatelia boli pri ňom a potešovali ho, no on vravel, že dobre vie, že musí odísť a horlivo sa modlil. Napokon ráno o tretej hodine, vo štvrtok 18. februára 1546 tíško umrel.

Hoci umrel Martin Luther, neumreli jeho myšlienky. Boli to totiž myšlienky Písma svätého, ktoré on iba pravdivo hlásal. Jeho nasledovníci vytvorili evanjelickú cirkev, ktorá vznikla aj na našom území, hoci až o 64 rokov neskôr.

Evanjelici sa dodnes hlásia k učeniu Martina Luthera a spolu s ním vyznávajú, že
spasenie možno dosiahnuť jedine vierou, jedine z Božej milosti a jedine skrze vzkrieseného Ježiša Krista, o čom sa dozvedáme jedine v Písme svätom.

Ako to pokračovalo

Reformačné myšlienky Martina Luthera sa prostredníctvom kupcov a študentov rýchlo dostali aj na naše územie. Kňazi aj celé farnosti sa k nim pridávali. Trvalo však takmer 100 rokov, kým aj u nás vznikla evanjelická cirkev. Stalo sa tak v roku 1610 na synode v Žiline a to vďaka vtedajšiemu palatínovi Jurajovi Thurzovi, ktorý ako evanjelik prial zrodu evanjelickej cirkvi.
Šíriaci sa protestantizmus sa však nepáčil rímskokatolíckej cirkvi. Tá vyvíjala všemožné snahy o potlačenie evanjelikov, a keďže mala spravidla na svojej strane vládnucich panovníkov z rodu Habsburgovcov, niesli sa celé desaťročia 16. a 17. storočia v duchu útlaku, prenasledovaní, odoberaní chrámov, potláčaní základných slobôd a následných povstaní, víťazstiev i krvavých porážok.
Až 18. storočie prinieslo úľavu od krvavých bojov. Ani vtedy však evanjelici nežili rovnoprávne s katolíkmi. Museli odchádzať do južných častí Uhorska na takzvanú dolnú zem, kde zakladali nové mestá. V 19. storočí za čias Štúrovcov sa k náboženským konfliktom pridali aj problémy národnostné, a tak evanjelickí dejatelia bojovali nielen proti rekatolizácii, ale aj proti maďarizácii.

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si podrobnejšie o tom, ako prebiehala reformácia na našom území

Okolo reformátorov Martina Luthera a Filipa Melanchtona sa združovalo mnoho profesorov, doktorov i kniežat. Reformácia sa tak stala aj ich vecou a  práve vďaka tomu sa tak rýchlo šírila. K Lutherovi sa pridávali celé panstvá v Nemecku a tento trend prišiel veľmi rýchlo aj k nám. Veď medzi Uhorskom a Nemeckom už vtedy vládol živý kontakt, do Nemecka chodilo mnoho študentov, do Uhorska zas mnoho kupcov a tak nečudo, že už na konci novembra 1517 sa v Bardejove vedelo o reformácii, v rokoch 1519 a 1520 už kňazi v Lubici či Prešove čítali Lutherove výpovede. Po roku 1520 odišlo viacero kňazov študovať do Nemecka, napr. Martin Cyriak z Levoče či Konrad Kordatus z Kremnice, ktorý býval častým hosťom u Luthera a horlivo zapisoval jeho rozhovory pri stole. Neskôr svoje zápisky vydal pod názvom „Lutherove reči pri stole“ a tento spis je dodnes jedným z najvýznamnejších zdrojov štúdia teológie Martina Luthera, ktorý inak svoje učenie nikdy neskoncipoval do systematického celku. Títo naši rodáci na naše územie prinášali Lutherove knihy a tak sa čoraz viac kňazov, farností či celých miest pridávalo k reformácii. Medzi prvými Bardejov, Prešov, Levoča, Sabinov, Kremnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica a iné. Pravda, nepredstavujme si hneď novú cirkev. Kňazi boli stále kňazmi svojej cirkvi a cirkevné vrchnosti sa len postupne dozvedali o šíriacej sa reformácii a o tom, že mnohí kazatelia kážu Lutherove myšlienky, či prisluhujú sviatosť pod obojím (telo i krv). Cirkev proti tomu začala bojovať a nariadila konať vizitácie vo vybraných mestách a vo veľkých kostoloch čítať pápežovu bulu proti Lutherovi. Vizitátori síce navštevovali kostoly, no keďže navonok sa na omši nič nezmenilo, neraz nepostrehli zmenu a spokojní odišli. Forma Bohoslužieb sa pretvárala na protestantské len pomaly a aj to len tam, kde to bolo možné. Niekde totiž bolo protestantov menej, inde však, napríklad v Levoči prešla k reformácii celá farnosť a všetci spolu na Veľkú noc 1544 prijímali Večeru Pánovu pod obojím.
K reformácii sa pridávala aj vyššia šľachta, ba i samotná kráľovná Mária Habsburská sympatizovala s Lutherom. Predsa však postupne rástol tlak Rímsko-katolíckej cirkvi a snaha reformáciu potlačiť. Uhorský snem už v roku 1522 vyhlásil protestantov za kacírov a nariadil trestať ich stratou majetku a života. Ďalší snem v roku 1525 už nariadil všetkých Luteránov v krajine pochytať a upáliť. Prvou, no nie jedinou obeťou tohto nariadenia sa stal kníhkupec Juraj z Budína, ktorého upálili. Ktovie, ako by to bolo pokračovalo, keby na jar roku 1526 do krajiny nevtrhli Turci.
Bitka pri Moháči dopadla katastrofálne. Padli dvaja arcibiskupi, 5 biskupov, 500 šľachticov, 22000 vojakov, ba i mladý kráľ Ľudovít II. Krajina bola po tejto prehre otrasená. Nastala hospodárska kríza, zvyšok šľachty začal zápasiť o moc a na náboženské otázky veľmi neostával čas, ani energia. Navyše aj v samotnej cirkvi bol nedostatok kňazov. To prialo reformácii a tá sa opäť šírila. Niekde tomu napomáhali potulní učitelia, inde kňazi, ktorí študovali v Nemecku.

Najvýznamnejšou osobnosťou reformácie u nás bol nesporne bardejovský rodák Leonard Stöckel, ktorý tiež v roku 1530 odišiel študovať do Wittembergu. Bol osobným priateľom Martina Luthera aj Filipa Melanchtona a po štúdiách sa stal rektorom školy v Eislebene. Keď sa však mesto Bardejov pridalo k reformácii, oslovilo listom svojho rodáka a požiadalo ho, aby sa vrátil. Leonard Stöckel cítil morálnu povinnosť splatiť mestu to, čo do neho investovalo, keď ho vyslalo na štúdiá, preto pozvanie prijal a v roku 1539 nastúpil na miesto rektora školy v Bardejove, kde pôsobil až do svojej smrti (1560). Jeho pôsobenie sa však neobmedzovalo iba na mesto Bardejov. V roku 1549 spísal podľa Melanchtonovho Augsburského vyznania základy evanjelickej vierouky, ku ktorým sa pripojilo 5 hornouhorských miest (Košice, Levoča, Bardejov, Prešov a Sabinov), čím sa tieto verejne prihlásili k protestantizmu. Stöckelovo vyznanie dostalo názov „Confessio pentapolitana“ – „Vyznanie piatich miest“. Podľa neho si o 10 rokov neskôr svoje vyznanie viery spísali aj banské mestá Banská Belá, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Ľubietová, Nová Baňa a Pukanec a nazvali ho „Confessio heptapolitana“ – „Vyznanie siedmych miest“. O ďalších 10 rokov vzniklo aj „Confessio scepusiana“, ktoré prijalo 12 spisšských miest.
Leonard Stöckel však vydával aj učebnice a pedagogické práce. Je autorom najstaršieho pedagogického spisu na Slovensku Leges scholae bartfensis. Bol hlavným šíriteľom reformného učenia v hornom Uhorsku a tak ako jeho vzor Filip Melanchton bol nazývaný učiteľom Germánov, dostal on prívlastok „učiteľ Uhrov“. Vo Wittembergu je Leonard Stöckel vyobrazený medzi 12 najvýznamnejšími mužmi reformácie.
Ako vidno, v našich dejinách sa objavuje mnoho zaujímavých osobností, na ktoré sme už zabudli, no ktoré sú úzko spojené s miestami, na ktorých žijeme, ba možno práve vďaka ktorým žijeme dnes tak, ako žijeme. Osobnosť Leonarda Stöckela medzi takéto určite patrí a práve preto sú evanjelická cirkev a mesto Bardejov na neho hrdé a pripravujú otvorenie múzea Leonarda Stöckela.

V rokoch 1545 až 1563 sa v Rímsko-katolíckej cirkvi konal Tridentský koncil, ktorý definitívne odmietol reformáciu, potvrdil vierouku cirkvi ako jedinú správnu a priznal právo vykladať Písmo jedine cirkvi. Ostrihomský arcibiskup Oláh ešte pred skončením koncilu zvolal do Trnavy synodu, ktorá sa stala základom obnovy a posilnenia cirkvi v Uhorsku. Arcibiskup Oláh rozposlal po krajine vizitátorov, ktorí skonštatovali, že skoro celé Slovensko je zaplavené učením novátorov. Oláh preto pozval do krajiny Jezuitov, ktorí postupne vybudovali svoje kolégiá v Kláštore pod Znievom, Šali, Humennom, Trnave, Bratislave, Košiciach a v Spišskej kapitule. Ich cieľom bolo hlavne bojovať proti protestantizmu. Tento boj sa však neobmedzil iba na kázanie a výchovu ako na prostriedky, ktoré by sme očakávali v dnešnej demokratickej dobe.
Hoci v tom čase bolo v Uhorsku 90% obyvateľstva evanjelické, v kráľovskej rade bolo 14 biskupov a 6 šľachticov. To spôsobilo, že kráľ Rudolf II. Vyhlásil, že náboženská sloboda nie je v iných krajinách, nebude teda ani v Uhorsku. V prvom rade začala vrchnosť protestantom odoberať chrámy a vyháňať kňazov, pretože evanjelické kázne boli pôsobivé a bolo im treba zabrániť. Takto prišli napríklad košickí evanjelici o chrám, ktorý im bol odňatý v roku 1603. A nebol jediný. Pohoršené mestá a šľachtici sa sťažovali na sneme v Bratislave v roku 1604, ale tento bod bol z rokovania vylúčený a kráľ dokonca protiprávne pripojil k uzneseniam 22. článok, ktorý zakazoval na sneme vôbec o náboženských otázkach rokovať. Protestanti tak nielen že nedosiahli svoje, ale ocitli sa de facto mimo zákon.
Ukrutnosti cisárskych vojsk na protestantoch však narastali a to vyvolalo povstanie Štefana Bocskaya, ktorý žiadal zabezpečenie náboženskej slobody pre všetky vyznania.
Povstalci postupne ovládli takmer celé Slovensko a keď v roku 1606 vystriedal na tróne Rudolfa II. jeho miernejší brat Matej, povstalci v podstate dosiahli svoje, pretože Viedenským mierom v roku 1606 bol zrušený sporný článok 22 a v krajine bola nastolená náboženská sloboda.
Keď Bratislavský snem v roku 1608 uzákoňoval Viedenský mier, rozhodol, že každé náboženstvo musí mať svojich predstaviteľov. To bol problém, pretože evanjelici v Uhorsku ešte stále neexistovali ako cirkev, teda ako inštitúcia s predstaviteľmi a štruktúrou a podliehali vlastne Rímsko-katolíckej cirkvi, ktorej odvádzali poplatky za kostoly. Evanjelickí farári chodili študovať do Nemecka a ordinovaní boli nemeckými biskupmi. Našťastie po roku 1608 nastalo v krajine uvoľnenie a dokonca sa v roku 1609 palatínom Uhorska stal evanjelik Juraj Thurzo.
Uhorský palatín, to bola veľmi významná funkcia. Bol to vlastne zástupca cisára pre Uhorsko a tak jeho právomoci boli veľmi veľké. Juraj Thurzo ako evanjelik chcel využiť svoje postavenie v prospech svojej cirkvi, preto hneď na marec roku 1610 zvolal do Žiliny synodu, ktorá sa stala nesmierne dôležitou pre evanjelickú cirkev. Na tejto synode sa zišli evanjelickí kňazi a šľachtici a pod vedením palatína Juraja Thurza a jeho dvorného kazateľa Eliáša Lániho z Bytče zriadili Evanjelickú cirkev. Územie Slovenska rozdelili na tri obvody – superintendencie a na čelo každého zvolili biskupa – superintendenta. Eliáš Láni z Bytče sa stal superintendentom pre Liptov, Oravu a Trenčín, Samuel Melík z Brezna superintendentom pre Turiec, Novohrad, Zvolen i Hont a Izák Abrahamides z Bojníc superintendentom pre Tekov, Nitru a Prešporok. (Na synode v Spišskom Podhradí o 4 roky neskôr ešte dovolili Petra Zablera z Levoče pre Bardejov, Košice, Levoču, Prešov a Sabinov a Štefana Xylandra zo Spišského Podhradia pre Spiš a Šariš.) Tak začala existovať samostatná evanjelická cirkev na Slovensku, ktorá si v roku 2010 v Žiline pripomenula 400. výročie svojho vzniku a nazvala námestie v meste Žilina námestím Žilinskej synody.
Pokoj v Uhorsku netrval dlho. Už v roku 1616 zomrel Juraj Thurzo a o tri roky neskôr nastúpil na trón Ferdinand II., čo znamenalo víťazstvo katolíckej strany. Cirkev vyhlásila, že sľuby, dané kacírom netreba plniť. Opäť začalo odoberanie chrámov a vyháňanie evanjelických kňazov s tvrdením, že je lepšie ak v krajine bývajú divé zvieratá, než aby tam bola náboženská sloboda. To sa už ale v Prahe, známou pražskou defenestráciou začala 30-ročná vojna, ktorá predstavovala práve boj katolíkov a protestantov v celej Európe. K vojenskému stretu došlo v bitke pri Bielej hore, ktorá trvala iba hodinu, no rozhodla o osude krajiny na ďalších 300 rokov. Porazení protestanti ušli a Ferdinand II. spustil krutú protireformáciu, ktorá začala na Staromestskom námestí v Prahe popravou 27 vodcov povstania, medzi ktorými bol aj slovenský doktor Ján Jesenius. Na Slovensku sa proti Ferdinandovi II. postavil knieža Gabriel Bethlen, ktorý postupne ovládol celé Slovensko, v roku 1620 ho v Banskej Bystrici korunovali za uhorského kráľa a v roku 1622 sa mu podarilo v Mikulove uzavrieť takzvaný Mikulovský mier, vďaka ktorému boli uhorskí protestanti ušetrení od krutého osudu, aký postihol českých protestantov. Nečudo, že po tomto roku začali do Uhorska prichádzať protestantskí utečenci z Čiech, Moravy a Sliezska, medzi nimi aj Juraj Tranovský, evanjelický farár a tvorca piesní, zostavovateľ prvého evanjelického spevníka – Tranoscia, ktorý vyšiel prvýkrát v roku 1636 a ktorý cirkev používala takmer 360 rokov.
V roku 1637 nastúpil na trón Ferdinand III., ktorý bol síce miernejší ako jeho otec, no aj tak odoberanie chrámov, neuznávanie protestantov a odoberanie majetkov evanjelickej šľachte pokračovalo. To viedlo k novému povstaniu, na čele ktorého stál Juraj Rákoczy. Úspešným bojom si vynútil rokovanie o mieri a to sa uskutočnilo v Linci v roku 1645. Tento tzv. Linecký mier priniesol zrovnoprávnenie protestantov v Uhorsku a zo 400 odobratých kostolov im bolo 90 vrátených. O tri roky neskôr podpísaním takzvaného Vestfálskeho mieru skončila aj v Európe tridsaťročná vojna a práve Juraj Rákoczy sa zaslúžil o to, že sa pri Vestfálskom mieri na uhorských protestantov nezabudlo tak, ako na českých.
Po smrti Juraja Rákoczyho zvolal arcibiskup Lippay v roku 1657 synodu do Trnavy, kde vyhlásil Linecký mier za neplatný. Na trón navyše nastúpil krutý utláčateľ protestantov Leopold I. a začala sa nová až krvavá éra prenasledovania evanjelikov. Leopold I. vyhlásil, že z krajiny urobí Regnum Marianum (kráľovstvo Márie). Katolíci evanjelikom opäť odoberali chrámy i majetky, odoberali im úrady, kňazov vyháňali. Bratislavskí evanjelici boli odsúdení za to, že bránili svoj chrám, v septembri 1673 predvolali na súd do Bratislavy 31 kňazov a po obvinení z vlastizrady im dali na výber vyhnanstvo alebo prestup do Rímsko-katolíckej cirkvi, v marci 1674 predvolali na súd viac ako 700 kňazov a učiteľov a hromadne ich odsúdili na smrť, pričom 90 ich zostalo väznených na Branči, v Komárne a iných mestách, v marci 1675 predali 40 kňazov na galeje a mohli by sme pokračovať.
Toto všetko vyvolávalo nevôľu a nevyhnutne viedlo k povstaniu, ktoré nastalo v roku 1678 pod vedením iba 21-ročného šľachtica Imricha Thökölyho z Kežmarku. Úspech jeho povstania prinútil kráľa zvolať v roku 1681 do Šopronu snem, na ktorom boli evanjelici síce v menšine, no i tak snem prijal článok (artikulu) 25 a 26, v ktorom evanjelikom povolil postaviť si v každej stolici dva chrámy, avšak na presne určených a to odľahlých a ťažko prístupných miestach. Niektoré z týchto chrámov stoja dodnes a podľa artikuly 25 a 26 Šopronského snemu sa volajú artikulárne. Na Slovensku sa ich zachovalo 5, sú vzácnymi historickými pamiatkami a nájdete ich v Hronseku, Istebnom, Kežmarku, Leštinách a Svätom Kríži.
Šopronský snem však neznamenal, že situácia v Uhorsku ostala pokojná. Náboženská rovnosť stále nebola nastolená a Imrich Thököly pokračoval vo svojich výbojoch až do roku 1685, kedy utrpel porážku pri Prešove. Na definitívne zlomenie odporu protestantov si cisár vybral generála Antonia Caraffu, ktorý mal za úlohu ustanoviť v Prešove mimoriadny súd. Caraffa si za nepriateľov vyberal evanjelických mešťanov Prešova, ktorých mučil a verejne popravoval. V priebehu roku 1687 ich bolo v Prešove kruto umučených a popravených 21. Táto udalosť vošla do dejín Prešova i evanjelikov pod názvom Prešovské jatky. V Prešove sa dnes nachádza pamätník obetiam Caraffovho krvavého súdu a v roku 1995 sa pri ňom pristavil a úctu obetiam vzdal aj pápež Ján Pavol II. Slovenský spisovateľ Ján Solovič napísal o týchto udalostiach rozhlasovú hru Krvavý trón.
Nuž 17. storočie bolo krvavým storočím. Bola to nepokojná pohnutá doba, plná útlaku, mučení, neslobody, povstaní a krviprelievaní. A predsa nič z toho nemohlo vyhladiť živú vieru protestantov, ktorú ako oheň založila reformácia.

Po krvavom 17. storočí, ktoré prinieslo evanjelikom na území Slovenska mnoho útlaku, neslobody a utrpenia svitlo na lepšie časy, keď v roku 1703 vodca povstania František Rákóczy II. rozvinul svoje zástavy s heslom „S Bohom za vlasť a slobodu“. Hoci bol Rímsky katolík, presadzoval spolužitie všetkých náboženstiev. Bol to práve on, kto vyhlásil zásadu „Koho chlieb ješ, toho boha vyznávaj“ za neplatnú. Jeho povstanie dalo evanjelikom novú nádej a tak sa rozhodli po takmer 100 rokoch zvolať synodu, ktorá by usporiadala pomery medzi evanjelikmi v krajine. Rákóczy synodu povolil a tá sa uskutočnila v roku 1707 v Ružomberku, preto aj do dejín vstúpila pod názvom Ružomberská synoda. Jej vedúcou osobnosťou bol farár a neskôr biskup Daniel Krman, ktorý dlhodobo pôsobil na Myjave a dodnes tam možno nájsť stopy jeho práce. Ružomberská synoda opäť zriadila územné celky – dištrikty, nariadila zostaviť poriadok služieb Božích, čoho sa ujal sám daniel Krman, zriadila súdne fórum a riešila mnohé iné vieroučné i praktické otázky, čím v totálne zdevastovanej krajine položila základ nového života evanjelickej cirkvi. Mohlo by sa zdať, že cirkev sa teda začne vzmáhať a prekvitať, no nebolo to tak.
Szatmárskym mierom, uzavretým v roku 1711 sa síce oficiálne skončilo vyše storočné obdobie stavovských bojov a protestanti už prestali byť väznení, mučení a nespravodlivo popravovaní, no evanjelické náboženstvo sa stalo trpeným náboženstvom. Rímsko-katolícka cirkev presadzovala zásadu „Jeden kráľ, jeden zákon, jedna viera“ a keďže mala prevahu, darilo sa jej to. Kráľ Karol III. Budoval nové fary a podporoval výchovu kňazov. Vznikali nové pútnické miesta ako Šaštín či Mariánka, nové kongregácie ako Mariánska či Ružencová a kráľ cirkev podporoval s vedomím, že protestanti sú buriči a teda niet dôvodu ich nejako podporovať. Tým zostali iba artikulárne kostoly, ktoré stihli postaviť na konci predošlého storočia. Z vyše 2000 kňazov ostalo len 200 a tí boli viazaní na svoje miesto, mali zakázaný vstup do miest a na cestu do susednej stolice potrebovali pas. Veriacich, ktorí z okolia za nimi prichádzali, často prepadávali a trápili. Pokračovalo aj odoberanie chrámov. Takto napríklad prišli o svoj chrám evanjelici v Senici, Sobotišti, Novom meste či Vrbovom. Na Bratislavskom sneme v roku 1715 boli náboženské veci vyhlásené za súkromné a riešiť ich mohol iba kráľ, ktorý však zakázal ponosy. Akýkoľvek boj o slobodu sa teda stal nemožný.
Náboženská nesloboda s nulovou možnosťou riešenia, navyše v krajine, kde boli evanjelici diskriminovaní a nútení k prestupu do Rímsko-katolíckej cirkvi, viedla mnohých k úteku. Odchádzali s celými rodinami do južných častí Uhorska a to hneď za Dunaj (Zadunajsko) alebo ešte južnejšie na takzvanú „Dolnú zem“, kde po vyhnaní Turkov ostala voľná pôda. Zakladali tam nové mestá a tak práve tejto dobe a týmto pomerom vďačia za svoj vznik mestá ako Pilíš, Matra, Banát ale aj Békešská Čaba a mnohé iné. Boli to mestá, ktoré boli napospol čisto evanjelické a ich dominantou boli práve evanjelické chrámy, ktoré si tam stavali prišelci, utekajúci pred náboženskou neslobodou. Zmienená Békešská Čaba bola dlho baštou luteranizmu pre celé okolie dnešného južného Maďarska.
V roku 1740 nastúpila na trón Mária Terézia. Tá situáciu evanjelikov v krajine nijako nezlepšila, delegáciu protestantov ani len neprijala. Postupne však propagovala sekularizáciu a tak aj vplyv katolíckej cirkvi slabol. Mária Terézia obmedzila počet rehoľníkov, zakázala zakladať nové rehole, pápežské buly sa smeli vydávať len so štátnym súhlasom a obmedzila aj počet cirkevných sviatkov. Jej reštrikcie sa ale dotkli aj evanjelikov. Nemohli študovať na vyšších školách, teológovia zasa nesmeli študovať v zahraničí, kňazi ani biskupi nesmeli chodiť na návštevy a evanjelické učenie bolo v roku 1768 úradne označené za „Kacírsku smradľavú otravu“.
Napriek všetkému sa našli aj v radoch evanjelikov osobnosti, ktoré tvorili, boli obohatením svojej cirkvi i národa a stali sa ozdobou slovenských dejín. Môžeme popri už zmienenom Danielovi Krmanovi spomenúť najmä chýrneho Prešporského farára Mateja Bela, ktorý sa okrem teológie venoval aj histórii, geografii, národopisu, literatúre, kultúre, jazykom, ekonomike či prírodným vedám a popri mnohých duchovných dielach sa preslávil aj vlastivedným dielom Historické a zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku.
V druhej polovici 18. storočia sa začali Európou šíriť ideály osvietenstva. Tie z Francúzska a Anglicka zaviali aj do Uhorska a nadchli nástupcu Márie Terézie – jej syna Jozefa II. Tomu hneď po nástupe na trón uhorskí evanjelici predložili pamätný spis, v ktorom poukazovali na dlhoročné krivdy a útlak a zdôrazňovali svoje práva i slobody. Pre cisára to vraj bol bezprostredný podnet na to, aby 25. októbra 1781 uverejnil Tolerančný patent, ktorý mal 18 bodov. Obsahoval právo na služby Božie bez obmedzovania s možnosťou stavať kostoly, modlitebnice bez veží, zvonov a bez vchodu z hlavnej ulice tam, kde bolo aspoň 100 rodín. Kňazi mali právo navštevovať svojich a povolení boli aj učitelia. Nekatolíkom sa zabezpečili občianske práva. Nik nesmel byť trestaný pre náboženstvo.
Tolerančný patent bol veľkým prevratom v našich dejinách. Mnohé stolice jeho zavádzanie do praxe odkladali, ostrihomský arcibiskup protestoval, evanjelici však cisárovi ďakovali službami Božími a listom. Jozef II. podporoval aj národné jazyky a práve jeho postoj sa stal podnetom pre vtedy ešte mladého Antona Bernoláka, aby v bratislavskom seminári založil krúžok, v ktorom sa mladí katolícki kňazi venovali slovenskému jazyku v úsilí povýšiť ho na spisovný jazyk.
Evanjelici už v prvom desaťročí po vyhlásení Tolerančného patentu na Slovensku postavili 94 chrámov, z toho najviac na Gemeri. Kostoly z toho obdobia sa nazývajú tolerančné. Nájdeme ich ešte i dnes napríklad v Holíči, Senici, Nových Sadoch, Krupine, Spišskej novej Vsi a na mnohých iných miestach. Architektonicky nijako nevynikali, často boli celé drevené, boli však prejavom ľudového remeselného umenia.
Po Jozefovi II. nastúpil na trón jeho mladší brat Leopold II., ktorý zmýšľal rovnako a v roku 1791 vydal zákon, ktorý umožňoval evanjelikom slobodne užívať chrámy, veže, školy a cintoríny. Evanjelici majú právo na verejný výkon náboženstva, sú oslobodení od závislosti, sú závislí len od svojich cirkevných vrchností a ich vnútorné zákony sú pod najvyšším kráľovským dozorom a v ničom nikdy nemôžu byť naštrbené. Evanjelici si môžu zakladať školy, študovať v zahraničí, tlačiť knihy pod vlastným dozorom, môžu mať svoje súdnictvo. Úrady vyššie i nižšie majú byť udeľované bez rozdielu náboženstva podľa spôsobilosti. Zmiešané manželstvá sa však musia uzatvárať len pred katolíckym farárom a prestupovanie z katolíckej cirkvi do evanjelickej sa musí vopred oznámiť kráľovi. Tento zákon bol označený za Magnu chartu a Palladium uhorských evanjelikov, ktorí mali v 1. májovú nedeľu po celej krajine ďakovné služby Božie.
Až teraz začal život v cirkvi naplno prekvitať a tak vstúpili uhorskí evanjelici do 19. storočia, ktoré postupne k náboženským otázkam pripojilo aj otázky národnostné.

Po dlhých stáročiach krutých prenasledovaní a krvavých martýrií prinieslo konečne 19. storočie evanjelikom vytúženú slobodu. Neboli síce úplne rovnoprávni s Rímsko-katolíckou cirkvou a o túto rovnoprávnosť neustále bojovali, nerovnomerné postavenie im však už nebránilo v rozkvete cirkvi a náboženského povedomia. Po dlhom čase bojov za náboženskú slobodu sa však začali vynárať iné otázky.
Pod vplyvom sociálnych spoločenských premien v Európe sa v 19. storočí zmenila uhorská národnosť na národnosti podľa reči. Slovenskí obyvatelia Uhorska sa stále viac cítili Slovákmi a boj za náboženskú slobodu vystriedal boj za slobodu národnostnú. Objavili sa aj hlásatelia myšlienky, že nábožnosť a národnosť sú sestry a teda mať povedomie evanjelika je rovnako dôležité ako mať povedomie Slováka. V tomto období – 1. polovice 19. storočia – pôsobila celá generácia Ľudovíta Štúra na prebúdzaní národného povedomia. Pri bratislavskom lýceu vznikol Ústav reči a literatúry česko-slovenskej, vznikol spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej a vznikalo mnoho ďalších spolkov, ktoré mali za cieľ zveľaďovať a šíriť duchovné a kultúrne bohatstvo slovenského národa. S týmto obdobím sa spájajú mená Jána Kollára, Pavla Šafárika, Janka Kráľa a mnohých ďalších, nad to všetko však najmä Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu a Ľudovíta Štúra.
Proti tomuto úsiliu však stál Lajos Kossút, ktorý Uhorsku vytýčil heslo „Jedna vlasť, jedna reč, jeden národ“. Pod týmto heslom sa snažil navrátiť Uhorsko do pôvodného stavu a spustil tak často až násilnú maďarizáciu, ktorá tvrdo zasahovala do života Slovákov. Za zmienku stojí návrh grófa Karola Zaya, ktorý v roku 1843 navrhol, aby sa evanjelici a reformovaní zlúčili do jednej takzvanej Únie. Podobný proces prebehol v mnohých častiach Európy a tak dnes napr. v Nemecku či Čechách nenájdeme čisto luteránsku alebo čisto kalvínsku cirkev. Na našom území sa však slovenskí evanjelici proti Zayovmu návrhu rázne postavili. Báli sa náboženskej aj národnostnej nerovnováhy. Veď maďarských kalvínov bolo raz toľko ako slovenských luteránov. Hrozba maďarizácie v cirkvi bola teda veľmi reálna a stala sa dôvodom, prečo u nás k zlúčeniu týchto dvoch protestantských cirkví nedošlo.
Po potlačenej francúzskej revolúcii v roku 1848-49, v ktorej sa Slováci pokúsili vydobyť si nezávislosť od Uhorska nastali pre Slovákov a evanjelikov opäť ťažšie časy. Násilná maďarizácia pokračovala, postavenie evanjelikov bolo znevýhodnené oproti katolíkom, ktorí mali podporu Habsburgovcov. Svetlo do tmy tentoraz vniesol muž, ktorého viac ako jeho dejinné činy preslávila pieseň „Kto za pravdu horí“. Bol to evanjelický teológ Karol Kuzmány. Stal sa profesorom cirkevného práva vo Viedni a stál za projektom, ktorý vstúpil do dejín ako Cisársky patent o vnútornom zriadení a záležitostiach školských a vyučovaní a štátoprávnom postavení cirkvi obidvoch vyznaní. Vyšiel 1. septembra 1859 a evanjelikom opäť umožňoval vytvoriť si vlastnú cirkevnú správu.
Tento patent bol však po 18 rokoch odvolaný. Jeho zrušenie však neprišlo náhle. Už niekoľko rokov predtým sa postupne postavenie Slovákov zhoršovalo a tí sa v záujme zachovania svojej identity a získania nezávislosti zmobilizovali k slovenskému národnému zhromaždeniu do Turčianskeho sv. Martina a založeniu Matice slovenskej a troch slovenských gymnázií v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom.
Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní v roku 1867 sa pomery opäť zmenili. Uhorský snem prijal zákon, podľa ktorého sú všetci občania rovnoprávni, no zároveň uvádza, že v Uhorsku existuje len jediný národ a to Maďarský. To dávalo zelenú ďalšej maďarizácii, ktorá v roku 1882 vyústila až do toho, že panslavizmus bol vyhlásený za kanonický priestupok čo malo za následok, že Slováci nesmeli zastávať žiadne úrady. Konventom v roku 1896 bol za jediný jazyk v Uhorskej evanjelickej cirkvi určený jazyk maďarský a žiadne iné jazyky sa v rámci cirkvi netolerovali.
Takto vstúpili evanjelici a uhorská evanjelická cirkev do 20. storočia.

100 rokov evanjelickej cirkvi na Slovensku

Keď v roku 1918 vzniklo samostatné Československo, objavila sa aj snaha o vytvorenie novej evanjelickej cirkvi, ktorá by už nebola súčasťou evanjelickej cirkvi v Uhorsku, ale bola by samostatnou cirkvou, hoci aj s maďarskými a nemeckými cirkevnými zbormi. Proces osamostatňovania sa evanjelikov od Uhorskej cirkvi začal už v novembri 1918 poradou najvyšších predstaviteľov cirkvi v Liptovskom Sv. Mikuláši a zavŕšil sa v roku 1921 prijatím Ústavy evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, ktorá bola schválená na synode v Trenčianskych Tepliciach.
Kým prvé desaťročia priali rozkvetu cirkvi, roky 2. svetovej vojny jej priniesli utrpenie a hmotné škody. Následné roky vlády komunistickej strany a normalizácie navyše znamenali útlm jej aktivít. Boli zakázané takmer všetky misijné a spolkové aktivity a život cirkvi sa obmedzil na nedeľné služby Božie v kostoloch.
Až Nežná revolúcia v novembri 1989 priniesla cirkvi možnosť znovu žiť, vyvíjať aktivity aj mimo kostolov, vyučovať náboženstvo v školách, vydávať knihy a časopisy, alebo vstupovať Božím slovom do vysielania rozhlasu a televízie.

Ak chceš vedieť viac, prečítaj si podrobnejšie

Všimnime si významné osmičkové roky 20. storočia a sledujme vývoj v Československu i v evanjelickej cirkvi. Obe si pripomínajú 100. výročie svojho vzniku.

1918

Rok 1918 bol rokom ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku nového štátu Čechov a Slovákov – Československa. No nie len slovenský národ sa dočkal svojej nezávislosti od Uhorska. Boli to aj slovenskí evanjelici, ktorí sa dočkali svojej vlastnej samostatnej evanjelickej cirkvi. Kým Politickí predstavitelia rozhodli Martinskou deklaráciou 30. októbra 1918 o spolužití Slovákov s Čechmi – autorom konceptu tejto deklarácie bol evanjelický farár Samuel Zoch -, dňa 4. novembra 1918 sa v Liptovskom Sv. Mikuláši zišli cirkevní predstavitelia, ktorých porada spustila proces osamostatňovania. Nová, samostatná evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku napokon vznikla 21. januára 1919. Slovenský národ i slovenská evanjelická cirkev tak vykročili na novú samostatnú cestu.

1938

Schyľovalo sa k 2. svetovej vojne. Bola podpísaná Mníchovská dohoda, ktorá územne oklieštila Československo a nasledovalo prijatie Viedenskej arbitráže, ktorá Československo prinútila vzdať sa južného územia v prospech Maďarska. Viedenskou arbitrážou stratila slovenská evanjelická cirkev 23 cirkevných zborov s 36000 členmi. Musela sa rozlúčiť s Čechmi, ktorí boli nútení zo Slovenska odísť a odluku žiadali aj nemeckí evanjelici. Evanjelická cirkev sa rázne stavala proti kultu večného vodcu Andreja Hlinku a činnosti Hlinkovej gardy, ale aj proti uplatňovaniu Židovského kódexu. To viedlo k mnohým napätiam, cenzúre, zastaveniu vydávania časopisov či k pozastaveniu činnosti vydavateľstva Tranoscius, ale aj k zníženiu štátnych dotácií, čo cirkev priviedlo do finančnej tiesne. Všetko toto postavilo evanjelickú cirkev do opozície, čo sa neskôr podpísalo aj na jej aktívnej účasti v Slovenskom národnom povstaní. Evanjelici prinášali obete za slobodu. Okrem biskupov Vladimíra Čobrdu a Samuela Osuského boli väznení 40 farári, viacero bolo popravených a niektorí zahynuli v koncentračných táboroch.

1948

Komunistický štátny prevrat „Víťazný február“ znamenal mocenský monopol komunistickej strany, prechod od demokracie ku komunistickej totalite, ktorý trval 40 rokov. Súčasne bolo Slovensko gniavené prenasledovaním kresťanov a tvrdým centralizmom. Evanjelická cirkev v tomto období trpela nielen hmotnými škodami z 2. svetovej vojny a morálnym úpadkom spoločnosti, ale najmä postupným obmedzovaním jej vplyvu na hlavne mladú generáciu. Komunistická strana si cirkev podriadila silou zákona. Známe udelenie alebo neudelenie štátneho súhlasu kňazom sa stalo súčasťou právnej normy. Cirkvi s takýmto zákonom nesúhlasili a svoj jednoznačný nesúhlas dávali jasne najavo. Na konferenciách zaznievali kritické hlasy o prenasledovaní farárov, ich väznení, perzekúciách a nevhodných zásahoch štátnej moci do vnútorných záležitostí cirkvi. Kritické hlasy jednotlivcov sa dali zvládnuť, horšie to bolo, keď kritickú mienku vyjadrovali väčšie skupiny duchovných. Predstavitelia režimu tlačili na vedenie cirkvi, aby vzniknutú situáciu riešili disciplinárne. Veľký tlak bol vyvíjaný na tých, ktorí sa nebáli verejne prejaviť svoj názor. Priniesol im odsúdenie, väzenie a mnohým aj smrť. Aj keď v roku 1956 nastalo určité uvoľnenie, v roku 1960 začali nové masové súdne postihy farárov. Štátna bezpečnosť prenasledovala biskupov, farárov aj laikov.

1968

V januári 1968 sa prvým tajomníkom Komunistickej strany Československa stal Alexander Dubček, ktorý presadzoval obrodný proces. Obnovili sa niektoré základné slobody a zmenšil sa štátny tlak na cirkev. Začalo sa s federalizáciou štátu. Jarné nálady však pochovala augustová intervencia vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy. Pre cirkev bol tento rok rokom veľkej nádeje ale aj veľkého sklamania. Po prvých náznakoch uvoľnenia totalitného tlaku štátu sa 2. mája uskutočnila v Turčianskych Tepliciach Všeobecná konferencia, na pôde ktorej kňazi s radosťou a očakávaním hovorili o možnostiach práce cirkvi v nastávajúcich nových podmienkach. Nastávajúci normalizačný proces však všetko obrodné úsilie zmaril na dlhých 20 rokov. V cirkvi sa sformovalo tzv. obrodné hnutie, ktoré bolo najostrejším kritikom oficiálneho vedenia cirkvi. Štátna bezpečnosť venovala zvýšenú pozornosť aktivitám v cirkvi. Mnohých farárov za aktívny náboženský život trestali a to mnohými vyhrážkami, či odoberaním štátneho súhlasu.

1988

V Bratislave sa konala Sviečková manifestácia za náboženské a občianske práva, jedno z prvých vystúpení verejnosti proti komunistickej moci. Vystúpenie, ktoré sa vtedy zdalo byť iba chabou iskierkou, svetlom slabej sviece, no zažalo plameň, ktorý po viac ako ročnom tlení prepukol do mocnej vatry Nežnej revolúcie. Koniec zásahov komunistického režimu voči cirkvám priniesol november 1989. Cirkev sa znovu otvorila spoločnosti, ľuďom medzi ktorými pôsobí, spolupráci a prirodzenému životu spoločenstva veriacich kresťanov na celom svete. Nežná revolúcia priniesla cirkvi slobodu. Slobodu, ktorá je veľkým darom a je jednou z najväčších hodnôt. Polstoročie útlaku zo strany štátu Hospodin premenil na radosť. Okovy náhle spadli a život cirkvi mohol naplno prepuknúť nielen v chrámoch, ale i v médiách, školách, nemocniciach, väzniciach, medzi deťmi, mládežou, strednou či staršou generáciou. Dodnes ďakujeme Pánu Bohu za dar slobody, ktorý sme pred 30 rokmi prijali po dlhom čase utrpenia. Len ten, kto prežil čas područia, môže sa úprimne radovať zo záchrany.