Colloquium Biblicum má úspešne za sebou tretiu konferenciu v Ružomberku

V dňoch 4.-6. apríla 2024 sa stretli profesori, docenti, doktori, doktorandi a doktorandky v počte spolu 20 účastníkov, z Evanjelickej, Reformovanej a Katolíckej cirkvi na tzv. Colloquium Biblicum. Cieľom takéhoto stretnutia je zbližovanie sa, spolupráca a prezentácia vedeckých príspevkov a prác, na ktorých momentálne pracujú. Kolokvium sa konalo už po tretí krát v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej dekan, Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD., a prodekanka, prof. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. vyjadrili veľkú otvorenosť a ústretovosť ku realizácii tejto konferencie, za čo im patrí úprimná vďaka!

Stretnutie otvoril pán profesor Peres, ktorý všetkých srdečne privítal. Zároveň vyjadril veľkú vďačnosť a úprimnú radosť, že spolupráca na tejto ekumenickej rovine smie naďalej úspešne pokračovať. Program bol rozdelený podľa povahy tém do jednotlivých blokov, ktorý moderoval profesor alebo docent/ka. V uvedených blokoch odzneli rôzne príspevky z vedeckého výskumu z oblasti Starej a Novej zmluvy, cirkevných dejín a praktickej teológie. Stretnutie obohatili aj naši akademici: pani docentka Sidonia Horňanová prezentovala tému o apokalyptike a mystike a aktívne prispel aj doc. ThDr. Petr Mareček, PhD. so svojim príspevkom s názvom „Význam a funkce Mt 28, 16-20 v Matoušově evangeliu“. Pán Mareček je docentom na Cyrilometodskej teologickej fakulte v Olomouci. Pracuje na Katedre biblických vied a zameriava sa zvlášť na výskum evanjelií. Okrem iného napísal mnoho stránkový komentár k Evanjeliu podľa Lukáša.

Podobne ako z predchádzajúceho kolokvia, aj z tohto budú jednotlivé príspevky zozbierané do zborníka Colloquium Biblicum II. Veríme, že aj tieto poslúžia k ďalšiemu poznávaniu, zamysleniu sa v nových témach ako aj ďalšej inšpirácie do osobnej viery, ale aj do života a služby v cirkvi.

Spoločný čas v Ružomberku bol veľmi obohacujúci, a s pokorou vyznávam, že nielen pre mňa, ale aj pre ostatných účastníkov. Vďaka vysokej odbornosti, srdečnému prístupu a priam otcovskej starostlivosti pána profesora Peresa sa vytvorila a postupne rozvíja podporná komunita, v ktorej si nájde miesto každý, kto má záujem vedecky pracovať, učiť sa a zdieľať. Vidieť, ale predovšetkým cítiť aj to, že všetci zúčastnení tvoria jednu duchovnú rodinu, ktorej cieľom je spolupráca, zdieľanie a vzájomná podpora. Z takýchto stretnutí vznikajú hlboké priateľstvá, ktoré napĺňajú srdce a dušu radosťou, odvahou a motiváciou do ďalších dní. Za toto všetko patrí úprimná a nesmierna vďaka, predovšetkým Pánu Bohu za ochotných profesorov a docentov/tky, byť oporou a podporou pre doktorandov a doktorandky v ich ďalšom vedeckom rozvoji. Pretože, ako to pomenoval už pred mnohými rokmi filozof Aristoteles: „Zrak prijíma svetlo z okolitého vzduchu a duša z učenia“.

Napísala Marcela Kmeťová, Katedra Novej zmluvy EBF UK