Domáca pobožnosť na 1. slávnosť veľkonočnú (31. marec 2024)

Pieseň ES 141

Nastal nám čas preradostný, kresťania, plesajme, nadišiel čas veľkonočný, radostne spievajme: Vyšiel z hrobu náš Spasiteľ, zvíťazil náš Vykupiteľ, chválu Mu vzdávajme.

 

Čítanie Božieho slova zo Ž 118, 14 – 24

 

„Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom!“

Milí bratia a sestry!

  1. žalm je takzvaným kráľovským žalmom. Spieval sa pri slávnostných príležitostiach a jeho hlavným spevákom bol kráľ, ktorý za spevu tohto žalmu prichádzal do chrámu.

Výzva k vďake

Celé sa to začína ešte pred bránami chrámu, kde prichádzajúci kráľ vyzýva najprv Izrael, potom kňazov z Áronovho domu a napokon všetkých prítomných k tomu istému: „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť“ (verše 1-4).

Hrôzy minulosti

Vo veršoch 5-13 kráľ spomína na hrôzy, ktorými v minulosti prešiel. Obkľúčili ho všetky národy, silno ho posotili aby padol. To nie sú starosti jednotlivca ale kráľa, ktorý na pleciach nesie budúcnosť svojho ľudu. Jeho snaha odolať národom a nepadnúť je snahou o zachovanie slobody národa. Túto Izrael ubránil, no nie vďaka osobe kráľa ale vďaka Hospodinovi, ktorý stál pri kráľovi a pomáhal Mu. Toto si aj sám kráľ uvedomuje a preto vo verši 8 a 9 hovorí, že je lepšie utiekať sa k Hospodinovi ako ku kniežatám. Hospodin je pomocou v boji a darcom víťazstva i slobody.

Nádej budúcnosti

Preto kráľ prechádza k oslave Hospodina. Tu začína aj náš dnešný text. „Moja sila a pieseň je Hospodin,“ hovorí a ukončuje tak svoje spomínanie na hrôzy minulosti. Po svojich skúsenostiach s Bohom, ktorý mu neraz pomohol teraz hľadí do budúcnosti s vierou: „Neumriem, ale budem žiť a hlásať budem skutky Hospodinove.“

Pred bránou

To už kráľ prišiel k bráne chrámu, pred ktorou spieva: „Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi.“ Chce teda vstúpiť do chrámu, predstúpiť pred Toho, ktorý mu je silou, piesňou a záchranou a to s jediným cieľom: vzdávať Mu vďaku.

Odpoveď kňazov

Na kráľovu požiadavku odpovedajú kňazi spoza brány: „Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú.“ Spevom žalmu tak pripomínajú, že brána chrámu nie je obyčajnou bránou a že ňou človek vstupuje do spoločnosti Hospodinovej, čo je vyhradené tým, čo sú čistých úmyslov a úprimného srdca.

Oslava božia

Žalm už potom pokračuje spevom kňazov, ktorí spievajú o uholnom kameni, zvelebujú tento deň a požehnávajú celý ľud oslavujúc naďalej Hospodina a prosiac Ho, aby ľudu pomáhal a doprial zdaru.

Uholný kameň

Kto je tým uholným kameňom, o ktorom kňazi spievajú? Uholný kameň je kameň, ktorý buď v rohu stavby alebo v najvyššom bode klenby drží celú stavbu či klenbu a bez neho by klenba spadla. Uholným kameňom je tak myslený človek, ktorý bol pôvodne zatracovaný (zavrhli ho stavitelia), no napokon sa stal dôležitý (stal sa uholným). V starozmluvných časoch to mohol byť kráľ Dávid, ktorý bol najprv ako chlapec a neskôr Saulov služobník podceňovaný, no Boh si ho vyvolil za kráľa a obdaril ho mimoriadnou milosťou. Pre nás je týmto uholným kameňom Pán Ježiš, ktorého protivníci ukrižovali, no Boh Ho vzkriesil a oslávil.

Hrôzy smrti

Ak v 118. žalme kráľ ďakoval Bohu za záchranu pred hrôzami čo ho obklopili a radoval sa, že teraz už bude žiť v pokoji, tak my dnes ďakujeme a radujeme sa úplne rovnako. Dôvod nám k tomu dáva dnešná nedeľa a jej posolstvo o vzkriesení Pána Ježiša. On je ten, ktorý dnes dokazuje víťazstvo a sľubuje nám záchranu od našich hrôz. Pritom sa tu nemyslí na naše finančné, zdravotné či vzťahové problémy a nesľubuje sa nám bezstarostný život na zemi. Je tu reč o hrôze smrti, ktorá nás obklopuje aj keď pred ňou zatvárame oči. To ona je naším protivníkom, to ona nás chce obrať o pokojnú myseľ a úsmev na tvári. Neraz vidíme, že sa jej to aj úspešne darí, hlavne ak sa v jej blízkosti ocitne človek, nemajúci nádej a nevediaci o možnosti záchrany.

Záchrana

Lenže my tú nádej máme. Práve dnes je nám daná v Ježišovi Kristovi, ktorý umrel na kríži, ale na tretí deň vstal. V Jeho osobe Boh dokázal svoju moc nad smrťou a potvrdil, že kto je Bohu dokonale poslušný, nad tým smrť nemá moc. Boh, pôvodca a darca života sa dnes dokázal ako ten, ktorý môže dať život každému, pretože má život v sebe.

Ďakujme preto Hospodinovi a vzývajme Ho, lebo je dobrý a naveky trvá Jeho milosť. Obkľúčili nás hrôzy smrti, ale Hospodin vzkriesil svojho Syna, ktorý bol zavrhnutý svojimi protivníkmi no dnes je vzkriesený mocným Bohom. Z kameňa, čo sa zdal byť zbytočný, stal sa kameň uholný, ktorý drží klenbu nášho života, preto neumrieme, ale budeme žiť, aby sme hlásali skutky Hospodinove. Nepremárnime darovanú šancu, darovanú nádej ani darovaný život, a naplňme ho Bohom, Božím slovom, radosťou a svedectvom o mocnej pravici Hospodinovej, ktorá dnes dokázala silu. Amen.

Modlitba

Nebeský Bože, ďakujeme Ti, že si vzkriesil svojho Syna a dokázal tak, že Tvoja pravica je vyvýšená. Ďakujeme Ti, že skrze Jeho vzkriesenie aj nás zbavuješ hrôzy zo smrti, pretože nám dávaš nádej života. Prosíme, otvor naše srdcia k radosti a naše ústa k oslave, aby sme aj my vyvyšovali Tvoje meno a to nie len v chráme ale na každom kroku, hlásajúc tak Tvoje meno, Tvoje veľké skutky i Tvoju nesmiernu moc a vydávajúc svedectvo o Tebe ako o tom, ktorý zbavuje strachu a dáva radosť, čo nikdy nekončí. Amen.

Pieseň ES 150

Víťaz nad smrťou slávne z hrobu vstal, večnú Božiu slávu mocne zvestoval. Žije Kristus, Pán náš, s Ním budeme žiť, s Ním je hodno trpieť, s Ním aj zvíťaziť! Víťaz nad smrťou slávne z hrobu vstal, večnú Božiu slávu mocne dokázal!