Domáca pobožnosť na 5. nedeľu po Svätej Trojici (30. jún 2024)

Pieseň ES 443

Človeče, chceš byť spasený a večne blahoslavený? Plň vôľu Boha svätého zo srdca svojho celého.

Čítanie Božieho slova z Mk 3, 7 – 12

„Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru a nasledoval Ho veľký zástup z Galiley; a podobne z Judska, Jeruzalema, Idumey, zo Zajordánska, aj z okolia Týra a Sidona prišiel veľký zástup k Nemu, lebo počuli o Jeho skutkoch. I povedal učeníkom: Pripravte mi loďku, aby ma zástup netlačil. Lebo mnohých uzdravil, takže všetci, ktorí na niečo trpeli, tisli sa k Nemu, aby sa Ho dotkli. A aj posadnutí démonmi, ako Ho zbadali, padali Mu k nohám, kričali a volali: Ty si Syn Boží! Ale On im prísne prikázal, aby nikomu nepovedali, kto On je.“

Milí bratia a sestry!

Dnešná nedeľa hovorí o nasledovaní Pána Ježiša Krista a my v Božom slove čítame, ako veľa ľudí za Ním prichádzalo.

Zástupy

Keď čítame o davoch, ktoré prichádzali za Pánom Ježišom a pomyslíme si na naše, často takmer prázdne kostoly, je nám ľúto, že aj dnes ľudia nevyhľadávajú Pána Ježiša tak húfne ako kedysi. Predstavujeme si tú atmosféru más a hovoríme si, aké by bolo nádherné, keby aj v našich chrámoch bolo tak veľa ľudí a spoločne by sme spievali na slávu Božiu.

Pravdivé Slovo

Písmo sväté je však vo svojom rozprávaní veľmi realistické. Nevykresľuje patriarchov len ako hrdinov ale usvedčuje ich aj z pochybení a ani pri opise zástupov okolo Pána Ježiša nechce vyvolať iba falošný dojem, že všetko bolo ideálne. Práve naopak. Dnešné slová nám veľmi jasne hovoria o pohnútkach, ktoré ľudí viedli k tomu, aby vyhľadali Pána Ježiša Krista.

Pohnútky

Možno si neraz predstavujeme, že všetci tí, ktorí tak húfne prichádzali za Pánom Ježišom, prichádzali preto, aby počúvali Jeho slová. Omyl. Písmo nám hovorí, že si ani vtedajšiu dobu a vtedajších ľudí nesmieme idealizovať, pretože tak ako dnes, aj vtedy boli ľudia rôzni, mali rôzne hodnoty a rôzne uvažovanie. Pre mnohých bol Ježiš iba zaujímavým spestrením stereotypného života, mnohí prichádzali, aby na Ňom hľadali chyby (najmä farizeji a odporcovia nových myšlienok) a mnohí zasa prichádzali zo zištných dôvodov. O tom hovorí aj Písmo dnes. Počuli o Jeho skutkoch a preto prišli, lebo potrebovali uzdravenie. Tisli sa na Neho, chceli sa Ho aspoň dotknúť a preto Pán radšej nastúpil na loď. Toto nie je obraz zástupu, ktorý ticho, zbožne a dychtivo počúva Ježišove slová. To je obraz rozvášneného davu, v ktorom každý chce dosiahnuť to svoje.

Výčitka

Ak by niekto chcel povedať, že táto situácia je ojedinelá, nie je to tak. Aj na iných miestach čítame, že dav podliehal túžbe vidieť zázraky alebo byť ich súčasťou a prenasledoval Ježiša s úmyslom vidieť viac. Tak to bolo aj vtedy, keď Pán nasýtil hladné zástupy chlebom. Prenasledovali Ho až na druhú stranu Genezaretského jazera a vtedy im povedal: „Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia ale že ste sa nasýtili chlebom“ (J 6,26). Dnes možno budúci vládcovia radi lákajú ľudí na jedlo, no Pán Ježiš nechcel byť kráľom, ktorého ľudia chcú len preto, že nasýtil ich žalúdok.

Nevravte o mne

Práve preto aj v závere dnešného textu hovorí slová, ktoré v evanjeliách zďaleka nie sú ojedinelé – totiž zakazuje učeníkom hovoriť, že je Boží Syn. Prečo to robí? Niektorí vykladači hovoria že preto, lebo ešte neprišiel Jeho čas – čas, kedy má byť oslávený ako Mesiáš. Pravdepodobnejšie však je, že Pán Ježiš nechcel byť ako Mesiáš spájaný so zázrakmi. Nechcel, aby ľudia v Neho verili a velebili Ho pre uzdravenia. Tomu nasvedčuje aj Jeho odmietavá odpoveď diablovi vo chvíli, keď ho tento nahováral, aby zoskočil zo strechy chrámu a všetkým tak ukázal, že je Boží Syn. Pán chce, aby ľudia podľa Jeho slov a znamení rozpoznali, že prišiel od Boha a prijali Ho nie ako zázračného garanta svojho trvalého zdravia a blahobytu ale ako Spasiteľa, ktorý nasýti ich dušu a dá im večný život.

Cirkvi dnes

V mnohých západných cirkvách aj dnes počty členov rastú. Zámerne hovorím o členoch a nie o veriacich. Keď som totiž mal možnosť byť v takomto spoločenstve alebo hovoriť s ich vedúcimi, zistil som, že na ich stretnutiach neznie Božie slovo a modlitby, ale pije sa káva, hrajú sa hry a debatuje sa o živote. Na moju otázku, kde ostala zvesť evanjelia mi nejeden pastor povedal, že to dnes ľudia veľmi počuť nechcú, preto tam radšej Bibliu nečítajú, aby členov neodradili. Výsledkom sú potom pekné čísla, hovoriace však o ľuďoch, ktorí neprišli hľadať záchranu svojej duše ale iba nasýtenie svojich spoločenských potrieb. Je potom cirkev ešte stále cirkvou? Túžiť po vysokých číslach, ak by mala cirkev vyzerať takto?

Dnes už cirkev nerobí zázraky ako ich robil Pán Ježiš či apoštolovia. Aj preto je nás v chrámoch menej. Možno keby sme tiež zázračne rozmnožovali chlieb či uzdravovali alebo kriesili, bolo by ľudí oveľa viac. No nebolo by to to, čo Pán Ježiš chcel. On hľadá smädných po Božom Slove, pravde či spravodlivosti, On pozýva unavených či zlomených, On prijíma túžiacich zložiť svoje bremeno a nájsť pokoj a záchranu duše. Toto všetko nám Pán Ježiš chce dať. Nech sa nám teda On sám ako náš Spasiteľ a Záchranca stane jedinou a skutočnou pohnútkou pre Jeho nasledovanie. Amen.

Modlitba

Pane Ježiši Kriste, urobil si počas svojho života mnoho zázrakov, nasýtil zástupy, uzdravil chorých i vzkriesil mŕtvych. Aj my by sme dnes radi občas prijali z Tvojej ruky takúto zázračnú pomoc v chorobe či životnom súžení. No aj keď sa naše starosti nevyriešia zázrakom podľa našich predstáv, predsa Ťa hľadáme a chceme byť s Tebou nie ako s lekárom nášho tela ale ako s lekárom našej Duše. Dôverujeme Ti, že nás vovedieš do večného kráľovstva a že z Tvojej milosti a pre Tvoje zásluhy na kríži budeme s Tebou žiť večne. Amen.

Pieseň ES 447

Chcel by som, Bože, Tvoju vôľu plniť, v bázni pred Tebou ustavične chodiť, v živote celom Krista nasledovať, cnostne sa chovať.