Hejt a Hoax

Cítime, že potrebujeme počuť pravdivú správu, ktorú chceme priniesť aj ďalším okolo nás. Kde ich však nájsť? Kresťanská viera hovorí, že evanjelium o Ježišovi Kristovi je aktuálnou odpoveďou na súčasné výzvy.

Žijeme vo svete, ktorý je častokrát charakterizovaný dvoma „H“: Hejt a Hoax.
Slovíčko hejt je odvodené od slova nenávisť. A nenávisť sa ľahko šíri medzi ľuďmi, či národmi. Cítime to. Zároveň hejtovanie, znevažovanie každej, aj dobrej aktivity, či ľudí okolo nás a ich konania, je novou realitou, v ktorej veľmi intenzívne žijeme.
Popritom okolo nás svištia správy, kde sa stráca povedomie, či sú skutočné a podopreté faktami. Sú to často hoaxy, vymyslené texty, tvrdenia, aby nimi niekto dosvedčil nejakú svoju teóriu. A tie sa mnohokrát s ľahkosťou preposielajú ďalším ľuďom.
Lenže tam, kde sa strácajú dobré správy a znevažuje prínosné konanie; tam, kde sa prestáva veriť informáciám, človek stráca pevnú pôdu pod nohami. Kde už nič nie je isté, všetko je neisté. A život v neistote je veľmi zložitý, stresujúci a vyčerpávajúci.
Popritom cítime, že potrebujeme počuť dobrú správu. Cítime, že potrebujeme počuť pravdivú správu, ktorú chceme priniesť aj ďalším okolo nás.
V čase nestability, neistoty potrebujeme kotvu. Potrebujeme uistenie, že ešte existujú pevné body.
Kde ich však nájsť?
Kresťanská viera hovorí, že evanjelium o Ježišovi Kristovi je aktuálnou odpoveďou na súčasné výzvy.
Pod slovom evanjelium rozumieme dve veci.
Po prvé štyri knihy Novej zmluvy a po druhé slovo evanjelium znamená dobrá správa.
Akú dobrú správu nám evanjelium prináša?
V centre zvesti evanjelia je posolstvo, že: „… Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem a ukázal sa mnohým…“
Toto je dobrá správa. Božia láska prekonáva zlo tohto sveta. Pán Ježiš prišiel na tento svet. Obetoval sa z lásky a dobrovoľne za nás. Zomrel na golgotskom kríži. Bol pochovaný, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. A mnohí ho vtedy videli, stretli sa s Ním. Tomu my, evanjelici, veríme. Pán Ježiš žije. Naše hriechy sú odpustené a my môžeme žiť v slobode, radosti a nádeji.
Toto je dobrá správa pre tento svet, ktorú chceme šíriť. Nie je to hejt, ani hoax.
Kde je Pán Ježiš vierou v srdci človeka prítomný, tam sa mení život, mení sa srdce, postoj, či správanie.
A taký človek netúži hejtovať, ale milovať. Taký človek netúži klamať, ale žiť v pravde a pravdu šíriť.
Pridajte sa k nám, k tým, ktorí srdcom „poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám“.
A aj týmto spôsobom môžeme spoločne prinášať pozitívnu zmenu v našej spoločnosti.