Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Svätej Trojici (9. jún 2024)

Pieseň ES 228
Ako by som, Tvorca sveta, Tvoju múdrosť skúmať smel, akou vedomosťou Teba prevyšovať by som chcel!? Hranice má múdrosť ľudská – bez hraníc je múdrosť božská; čím viac sa jej učíme, tým viac sa jej koríme.
Čítanie Božieho slova z Pr 9, 1 – 6
„Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich sedem stĺpov. Pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny: Kto je neskúsený, nech pristúpi sem! Komu chýba rozum, tomu hovorí: Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala! Opusťte pochabosť a budete žiť, nastúpte cestu rozumnosti.“
Milí bratia a sestry!
Prežívame veľmi náročné obdobie. Spoločnosť je rozdelená a ľudia sa dokážu nielen pohádať, ale priamo osočovať a odsudzovať pre odlišný názor na politiku, vojnu na Ukrajine či očkovanie.
Vážne pozvanie
Situácia vyvrcholila do tragickej udalosti dňa 15. mája 2024, kedy sa dôchodca J. Cintula pokúsil zastreliť premiéra Slovenskej republiky. Viacerí politici i sociológovia sa zhodli na tom, že takto to ďalej nejde a že sa ľudia i politici a politické strany musia zmieriť. Nato dvaja čelní predstavitelia krajiny pozvali všetky politické strany k spoločnému stolu.
Odmietnutie
Stretnutie sa neuskutočnilo, pretože nie všetci pozvanie prijali. Zmierovací proces teda ani nezačal a situácia sa nezlepšuje. Ak zaznie pozvanie k zmiereniu, nemožno očakávať samotné zmierenie bez prijatia pozvania. To je skutočnosť, ktorá platí vždy a všade. Ak sa pohádajú bratia a jeden navrhne stretnutie za účelom zmierenia, končí všetka snaha v okamihu, kedy ten druhý povie „nie.“
Pozvanie pre nás
Aj dnešná nedeľa má tému „Vážne pozvanie“ a v kontexte spoločenských udalostí, ktoré sa na Slovensku odohrali ešte viac zvýrazňuje význam prijatia takéhoto pozvania. Nás dnes nepozýva k zmiereniu prezident ale Múdrosť, ktorá v dnešnom texte vystupuje ako bytosť, čo postavila dom, pripravila hostinu, prestrela stôl a pozýva hostí. Kto je táto Múdrosť?
Múdrosť
My dnes chápeme múdrosť ako inteligenciu, vzdelanie, ako mentálnu výbavu človeka. V minulosti to tak nebolo. V starých židovských predstavách bola Múdrosť akousi prabytosťou – pôvodcom všetkého na svete. Podľa židovských rabínov to bola práve Múdrosť ako bytosť, ktorá stála po boku Hospodina v časoch, keď On tvoril svet, bola to Múdrosť, ktorá dala svetu základné princípy fungovania ľudstva a bola to práve Múdrosť, ktorá vložila svoje bohatstvo do Zákona. Mnohí rabíni priamo stotožňovali Tóru – teda Boží zákon s touto Múdrosťou a preto aj texty, v ktorých Múdrosť vystupuje ako večná bytosť, sú veľmi časté.
Ježiš Kristus
Ak my dnes počujeme o bytosti, ktorá stála pri stvorení sveta, dala svetu základné princípy pre jeho fungovanie a dokonca sa zhmotnila, aby obdarila ľudí ďalším bohatstvom poznania, vynorí sa nám v mysli meno Ježiš Kristus. Áno, bytosť, ktorú v starozmluvných dobách rabíni tušili, no nazvali ju večnou Múdrosťou, neskôr cirkev identifikovala ako Mesiáša – Božieho Syna. To On je pre nás ten, kto z Božskej slávy zostúpil na zem a priniesol bohatstvo nebeského kráľovstva. To On je ten, ktorý nás pozýva k sebe rovnako, ako v dnešnom texte pozýva hostí Múdrosť. Nie je vôbec náhoda, že Pán Ježiš rozprával podobenstvo, veľmi podobné dnešnému textu – podobenstvo o človeku, ktorý na hostinu pozval svojich priateľov. On však aj pokračuje a rozpráva o odmietnutí, ktorého sa mu od priateľov dostalo. Dnes o ničom takom nečítame. V našom texte máme iba pozvanie, ktoré je určené všetkým.
Cieľ stretnutia
A kam nás to vlastne pozýva Múdrosť či Pán Ježiš? Cieľom každého stretnutia je nový začiatok. Múdrosť pozýva ľudí, aby opustili pochabosť a nastúpili na novú cestu, lebo len vtedy budú žiť. Rovnako Pán Ježiš pozýva ľud, aby zanechal starý spôsob života, kajal sa, zmieril sa s Bohom a začal nový život. Prijatie pozvania má za následok nový začiatok, ktorý predstavuje krajší a šťastnejší život.
Lepší svet
Všetci túžia po lepšom svete, no málokto príjme Božie pozvanie k zmiereniu so Stvoriteľom a začiatku nového života v láske, pokoji a odpustení. Mnohí nariekajú nad stavom cirkvi, no máloktorí príjmu pozvanie k zmiereniu, zanechajú pochabosť a nastúpia cestu rozumnosti. Mnohí by chceli žiť v lepšom svete či krajšej cirkvi alebo šťastnejšej rodine, no málokto je ochotný pre to niečo urobiť, hoci by stačilo možno len prijať pozvanie.
Múdrosť nás dnes nabáda, aby sme zanechali pochabosť. Pán Ježiš nás pozýva, aby sme sa kajali a verili v Neho. Skúsme prijať pozvanie a poslúchnuť ich rady. Len tak bude náš svet krajší, cirkev lepšia a život šťastnejší. Amen.
Modlitba
Pane Ježiši Kriste, Ty aj dnes pozývaš všetkých do svojho kráľovstva. Nabádaš ľudí, aby sa kajali, verili v evanjelium a žili v láske, nesúdili ale odpúšťali, nevyvyšovali sa, ale v pokore slúžili. Ó, aký krásny by bol svet, keby sme počúvali Tvoje rady a prijímali Tvoje pozvania. Namiesto toho zotrvávame vo svojich hriechoch a žije v nás starý Adam. Prosíme, pretváraj nás svojim Svätým Duchom a spôsobuj v nás nové uvažovanie, ktoré nesúdi ale miluje, nezávidí ale žehná, neodmieta ale prijíma. Kiež tak s Tvojou pomocou pretvoríme najprv seba a potom aj svet, v ktorom žijeme. Amen.
Pieseň ES 486
Dobre koná ten, kto pozná, ako má v Boha dúfať, kto Ježiša pridŕža sa, vždy bude s Ním prebývať, preto v Tebe v každej dobe, Kriste, nádeje skladám, potešenie a spasenie, živý, mŕtvy v Tebe mám.