Domáca pobožnosť na 6. nedeľu pôstnu

Pieseň ES 86

Baránok, hľa, nesie viny, ľudí, sveta celého, na smrť kráča Pán nevinný na záchranu hriešneho; pod krížom klesá v slabosti, zbičovaný, zbavený cti, ide cestou potupy; znáša zradu, pohanenie, bolesť, kríž, smrť, potupenie, všetko za nás podstúpi.

Čítanie Božieho slova z Iz 50, 4 – 9

„Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech; preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahanbený. Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme: Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne! Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zožerú.“

Milí bratia a sestry!

Vstupujeme do tichého pôstneho týždňa, v ktorom budú pred našimi očami vrcholiť udalosti utrpenia a smrti Pána Ježiša Krista – Božieho Syna, poslaného Otcom na svet, aby hľadal a svojou smrťou spasil tých, ktorí by inak pre svoj hriech zahynuli.

Služobník Boží

Kniha proroka Izaiáša obsahuje okrem mnohých napomenutí, proroctiev i povzbudení štyri miesta, ktoré hovoria o Božom služobníkovi. Jedným z nich je aj náš dnešný text. Boží služobník je vyvolený Hospodinom, obdarený Jeho Duchom a poslaný k Izraelu i ostatným národom hlásať právo. Pri tom naráža na odpor, ale jeho utrpenie a smrť prinášajú spásu. Ťažko povedať, koho mal autor na mysli v kontexte svojej doby. V čase babylonského zajatia mohlo pokojne ísť o nejakého jednotlivca alebo o samotného proroka, ktorý napriek nepriaznivým pomerom neochvejne hlásal Božiu pravdu a právo. Prorocké texty sú však úžasné práve v tom, že ich obsah je aktuálny nie len pre jednu generáciu a jej dobu, ale že vyslovujú časovo neohraničené pravdy, takže aj taký obraz Božieho služobníka dostáva úplne iný rozmer, ak v ňom vidíme Božieho Syna, poslaného nielen hlásať evanjelium ale aj spasiť svet.

Počúvajúci

Ľudské dejiny či povesti a legendy sú plné hrdinov, ktorí šli hlavou proti múru a snažili sa zmeniť svet, presadzujúc svoje myšlienky napriek odporu mocných. Pán Ježiš – ten prorokom opísaný Boží služobník – nie je taký. O Ňom dnes čítame, že veľmi pozorne počúva. „Hospodin Pán otvoril mi ucho a ja som sa neprotivil.“ Pán Ježiš sám hovorí: „Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a nieto v ňom neprávosti“ (J 7,18). Nechce teda zvestovať seba ale Otca, ktorého slovo chce vždy počuť.

Hovoriaci

Boží služobník hovorí. „Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého;“ Nehovorí preto, aby oslavoval seba, nehovorí preto, aby kritizoval mocných a aby búral čo stojí ale hovorí, aby občerstvil ustatého. Pán Ježiš o sebe hovorí ako o živej vode: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie“ (Mt 11,28). Neprihovára sa mocným ale slabým, trpiacim, hľadajúcim a hriešnym.

Trpiaci

Boží služobník trpí. „Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu.“ Pán Ježiš predpovedá: „… že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych“ (Mt 16,21).

Dôverujúci

Ani v utrpení však Boží služobník neprestáva byť verný Bohu. „Hospodin, Pán, mi je na pomoci … Blízko je Ten, čo mi priznáva právo.“ Pán Ježiš hovorí svojmu Otcovi: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (L 23,46).

Víťaziaci

A napokon Boží služobník, vyvolený Hospodinom, verný a trpiaci víťazí. „Hľa, všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zožerú.“ Tak víťazí aj Pán Ježiš a to nie len nad svojimi pozemskými protivníkmi ale aj nad oveľa väčším a nebezpečnejším nepriateľom – diablom a smrťou: „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (J 16,33).

Zajatie

V čase písania dnešného textu sa národ nachádzal v zajatí. Väznili ho jeho nepriatelia, ktorí ho navyše odvliekli do cudziny, takže ľud nielen že nemal slobodu ale nachádzal sa ďaleko od svojho domova. Hoci si to často neuvedomujeme, aj my sme v zajatí hriechu, ktorý nás na každom kroku prenasleduje a denne nad nami víťazí, keď v rôznych každodenných situáciách otvárame dvere svojmu hnevu, pýche, egoizmu, klebetnosti či žiadostivosti a tak stále znova a znova prehrávame a hriech nad nami stále znova a znova víťazí. Stávame sa jeho zajatcami a to nás vzďaľuje od Boha a od Jeho kráľovstva, kde hriech a hriešny človek nemá miesta.

Záchranca

Kým pre prorokových súčasníkov bol Božím služobníkom, ohlasujúcim záchranu, niekto z tej doby, pre nás je to Pán Ježiš, ktorý ako počúvajúci Otca, hovoriaci Jeho slovo a Jeho vôľu, nevinne trpiaci no stále dôverujúci tomu, ktorý Ho poslal napokon víťazí nad diablom i smrťou a vstáva z hrobu. Pán Ježiš je ten, ktorý nás zachraňuje z nášho zajatia a vracia nás späť do raja – do spoločenstva s Bohom. Veď sme boli stvorení v raji, tam je naša domovina, to je miesto, kam by sme sa mali vrátiť a kam nás Pán Ježiš aj vracia.

Vo vrcholiacom pôstnom čase budeme sledovať utrpenie nášho Pána. Vnímajme Ho skrze pašiové výpovede evanjelií a uvedomujme si, že to za nás, za naše hriechy a pre naše vyslobodenie trpí ten, ktorý je nevinný a svätý, no poslušný Bohu. Nehľadá vlastnú slávu, netúži po tom, aby zmenil svet vlastnými myšlienkami ale počúva Otca, dôveruje Mu, hlása Jeho pravdu a ide cestou utrpenia až k smrti, ktorá však v konečnom dôsledku prinesie víťazstvo a život nie len Jemu ale všetkým nám, ktorí v Neho veríme a na Neho sa spoliehame. Amen.

Modlitba

Drahý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti za to, že hoci podliehame hriechu a on nad nami víťazí, Ty nás nenechávaš v jeho zajatí ale chceš aby sme boli opäť slobodní a smeli sa vrátiť k Tebe. Poslal si svojho Syna na svet, aby trpel namiesto nás, zaplatil za naše hriechy, odolal pokušeniam a napokon zvíťazil nad diablom i smrťou. Vďaka Nemu smieme dúfať vo večný život, vďaka Nemu Ťa smieme nazývať Otcom a dovolávať sa Tvojej lásky a milosti. Kiež je Tvoje meno navždy oslávené a kiež aj svet spozná Tvoju dobrotu, moc i slávu a vyvyšuje Ťa vždy a všade. Amen.

 

Pieseň ES 88

Dokonané! – pamätaj si! zvolal Kristus, Darca spásy, na kríži, keď znášal bolesti pre tvoj hriech a tvoje neresti, splnil, čo bolo o Ňom písané, sám ti vraví: Dokonané!