Seniorátny konvent POS v Novom Meste nad Váhom

V Novom Meste nad Váhom v sobotu, 16. marca 2024, popoludní otvorili domáci viery veľkú bránu svojho zborového areálu a dvere 240.ročného chrámu Božieho a vítali tam delegátov Seniorátneho konventu z rôznych kútov nášho Považského seniorátu, ktorého hranice na štyri svetové strany tvoria Cirkevné zbory Trenčín, Partizánske a Nitrianska Streda, Stará Turá, Nové Mesto n/Váhom. Pred kostolom sa priateľsky mnohí pozdravili, podali si ruky – veď sa znovu stretli po roku. Medzi prichádzajúcimi boli aj bratia: biskup ZD Ján Hroboň, senior Ján Ochodnický a konsenior Peter Maca s manželkou Vierkou a novozvolená seniorátna ses. dozorkyňa POS Mgr. Monika Psotná s manželom.

Pracovnej časti konventu predchádzala úvodná pobožnosť spojená s uvedením prvej seniorátnej dozorkyne POS do úradu. Hostí a konventuálov srdečne privítal zborový dozorca domáceho cirkevného zboru Ing. Miroslav Trúsik, ktorý krátko priblížil históriu a súčasnosť cirkevného zboru. Po zaspievaní pôstneho predspevu a piesne sa brat biskup prihovoril zhromaždeniu Božím slovom z Lukášovho evanjelia 7. kap.: „A hľa, v meste bola žena – hriešnica; keď sa dozvedela, že Ježiš stoluje v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila Ježišovi k nohám, začala Mu slzami zmáčať nohy, utierala ich vlasmi svojej hlavy, bozkávala Mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý Ho pozval, povedal si: keby tento bol prorok, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa Ho dotýka, pretože je hriešnica. … A Ježiš jej povedal: odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť: Kto je tento, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene: viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji!“. V príhovore sa všetkým delegátom poďakoval za službu, ktorú každý jeden robí v cirkvi, aby bola živou cirkvou. Zaspomínal na prebudenie v cirkvi, keď ho ešte zažíval ako mladý a ktoré prinášalo jemu i mnohým nám veľa povzbudenia, nadšenia a radosti. … Pozval nás, aby sme spolu nahliadli do vnútra jedného človeka – ženy hriešnice. Poukázal na jej odhodlanie, lásku, emócie a vieru, ktoré ona vložila do skutku, ktorý vykonala pri Ježišovi. Ona Mu dala všetko, minulosť, budúcnosť i svoj hriech. Stretnutie s Ježišom a Jeho odpustenie zmenilo jej život. … Okrem iného nám pripomenul, že zmena v cirkvi aj prebudenie môže prísť vtedy, keď nám nepôjde o nás, o sebaprezentáciu, ale predovšetkým o Božie veci, Božie Slovo, o Pána Ježiša Krista. Keď padáme na kolená a keď dávame seba, počujeme: tvoja viera ťa zachránila. To je viera, ktorá sa naplno chytí Pána Ježiša, vydáva seba a prijíma Božiu milosť. … V závere tiež vyslovil srdečné priania ses. dozorkyni Monike Psotnej, aj to, aby svoje skúsenosti v práci profesionálneho rodiča a tiež v sociálnej oblasti premietla medzi nás, veď všetci sme Božie deti.

Po otvorení a zriadení konventu ses. dozorkyňa konštatovala, že je prítomných 84 konventuálov. Po schválení zápisnice zo SK POS 2023 brat senior prečítal Slovo Božie z Lk 14, 16 – 24 (Podobenstvo o veľkej večeri) a svoju Kňazskú správu seniora okomentoval, poďakoval všetkým za spoločne prejdený úsek cesty počas ostatných šiestich rokov. Následne sa konali doplňujúce voľby na uprázdnené funkcie. Zvolili sme zástupcu seniorálnej dozorkyne Ing. Branislava Fabiana, seniorálneho právneho zástupcu Mgr. Vladimíra Misároša, predsedu Hospodárskeho výboru ses. Danielu Hoferkovú, 3 riadnych seniorátnych presbyterov z ordinovaných a 6 z neordinovaných, 2 školských dekanov, delegátov na dištriktuálny konvent za ordinovaných Mgr. Ľubomíra Ďuračku a 2 neordinovaných Emíliu Drábikovú a Mgr. Ľubicu Valovú, náhradného delegáta na synodu za neordinovaných br. Milana Ilušáka, a seniorálnu pokladníčku Ing. Vieru Hladkú.

Už niekoľko rokov sú všetky správy o duchovnom aj hospodárskom stave na konvent zasielané delegátom vopred, aby si ich prečítali, čo potom zrýchli priebeh konventu. Preto jednotlivé správy boli už len krátko komentované alebo doplnené. Počas rokovania na pozadí prebiehala prezentácia fotografií zo života cirkevných zborov a seniorátu v roku 2023.

Po hlasovaní o jednotlivých uzneseniach pozdravil konventuálov brat biskup. Vyslovil slová povzbudenia do ďalšej služby v cirkvi a pozval všetkých na Služby Božie v prírode pre Považský seniorát a okolie, ktoré sa budú konať v malebnom prostredí haluzickej tiesňavy a kostola v Haluziciach pri Bošáci 1. 5. 2024 o 10:00. Potom brat senior poďakoval bratovi biskupovi za jeho službu na konvente, aj za požehnanú službu biskupa a za jeho neutíchajúci optimizmus, poďakoval predsedníctvu domáceho cirkevného zboru ako aj domácim viery za prijatie konventu a pohostenie. Všetkým zvoleným funkcionárom zaželal Božie požehnanie. Vyzval cirkevné zbory POS k účasti na Službách Božích v prírode v Haluziciach. Tiež informoval o Seniorátnom stretnutí detí na Veľkonočnej adventnej besiedke POS s témou: Ježiš ako Víťaz, ktoré bude v CZ Nové Mesto n/V dňa 2. 4. o 9:00; o Seniorátnom stretnutí dorastu a mládeže v Drietome (fília CZ Trenčín) dňa 13. 4. o 16:00 s témou: Boží muž? Sestry sú pozvané na Ženskú konferenciu s názvom Prítomná do Misijného strediska Prameň na Súši (26.4. – 28. 4. ). Potom sme zaspievali evanjelickú hymnu. Napokon sme sa všetci nechali pozvať zborovým dozorcom na občerstvenie.

Monika Cipciarová, námestná farárka

Foto: Viera Macová Barošková