Spoločná pastorálna konferencia v Brne

Duchovní Bratislavského seniorátu ECAV a Brnenského seniorátu Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČCE) sa stretli po dlhšom čase na spoločnej pastorálnej konferencii 11.6. 2024. Tento krát nás privítal Cirkevný zbor ČCE Brno- Židenice, kde pôsobí ako farárka predsedkyňa Pastorálnej konferencie Brnenského seniorátu Radmila Včelná. Stretnutie sa začalo spoločnými službami Božími, na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil farár z Pezinku- Grinavy a Limbachu Róbert Mišových. Rozoberal známy biblický text o milosrdnom Samaritánovi. Liturgiu viedol farár Martin Horák z Cirkevného zboru Brno II. V rámci služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova.

Nasledovala prednáška farára ČCE pre menšiny Lukáša Vymětala: „Ako sa môže sociálne angažovať kresťanský zbor. Biblické podnety k sociálnej angažovanosti cirkvi.“

Zameral sa na tri menšiny: Rómov, moslimov a Ukrajincov Následne sme sa v pracovných skupinách zamýšľali nad skúsenosťami alebo možnosťami sociálnej a misijnej práce s týmito menšinami.

Napokon sme si navzájom viac predstavili svoje cirkvi a senioráty. O Bratislavskom senioráte informoval predseda ZED Bratislavského seniorátu a konsenior Branislav Dolinský a o živote v ECAV i v Spoločenstve evanjelických žien farárka Eva Oslíková. O aktuálnom dianí v Brnenskom senioráte a ČCE nám porozprával senior Filip Keller. Do živej diskusie sa zapájali všetci duchovní. Máme nádej, že podnetné spoločné stretnutia budú pokračovať.