Inštalácia zborového farára Ivana Bojnu

V sobotu, 18. mája 2024, deň pred svätodušnými sviatkami, sa rozozvučali zvony evanjelického chrámu Božieho, krátko pred 10:00 hodinou. Oznamovali slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie zborového farára, Mgr. Ivana Bojnu. Slávnosť inštalácie vykonala konseniorka Gemerského seniorátu Mgr. Karmen Želinská s dvoma asistentmi Mgr. Emíliou Völgyiovou CZ ECAV Chyžné a Mgr. Ľubicou Sobanskou CZ ECAV Slovenská Ves. Organovou hudbou liturgiu a piesne z evanjelického spevníka sprevádzala kantorka PhDr. Jana Januchová. Po odznení zvonov nasledovalo prelúdium dychového orchestra pôsobiaceho pri cirkevnom zbore na nápev piesne z evanjelického spevníka 652.

Po slávnostnom vstupe duchovných sa všetkým prítomným prihovoril dozorca cirkevného zboru a všetkých prítomných privítal MVDr. Milan Kolesár. Program pokračoval oslovením konseniorky GES Mgr. Karmen Želinskej a úvodnou liturgiou. V úvodnej liturgii poslúžili Mgr. Attila Szpišák CZ ECAV Slovenský Komlóš a Mgr. Ivan Bojna CZ ECAV na Slovensku Jelšava. Slávnostný Žalm spievala Mgr. Emília Völgyiová, konseniorka GES a zborová farárka CZ Chyžné. Po zaspievaní piesne z evanjelického spevníka 584, Ó Kriste Pastieru sa prítomným prihovorila konseniorka Gemerského seniorátu Mgr. Karmen Želinská z textu Joz. 1,9. Tento biblický citát bol súčasťou pozvánky na slávnosť inštalácie. V príhovore hovorila veriacim o práci duchovného v cirkevnom zbore situovaného v mestskom prostredí a práci priľahlých obciach. Poukázala aj na pokornú službu, ale aj na útechu a úsmev, ktorý má mať aj na ďalej duchovný pastier pripravený pre každého, aby jemu zverení ľudia vedeli, že ich má rád. Po inštalačných otázkach duchovnému asistentky odovzdali symbolicky: chrámový kľúč, Bibliu, sviatostné nádoby, chrámovú agendu a kamžu. Po inštalačnom sľube sestra konseniorka vyhlásila inštalovaného za zborového farára CZ ECAV Jelšava a udelila mu požehnanie do služby. Nasledovali modlitby za inštalovaného o múdrosť Ducha Svätého. Slová utvrdenia vo forme ,,Confirma Deus zaspievala sestra konseniorka Mgr. Karmen Želinská. Po slávnostnej inštalácii zaspievalo chrámové zhromaždenie pieseň na vyznanie viery z evanjelického spevníka 126 ,, Veríme vo všemohúceho.“

Kázňou Slova Božieho sa prihovoril tajomník biskupa Východného dištriktu v Prešove Mgr. Marek Cingeľ z textu Písma svätého Iz. 62, 6-7. Vyzdvihol v prvom rade odpustenie a hľadanie spoločných ciest. Povzbudil k ďalšej vytrvalosti. Po zvesti Slova Božieho nasledoval chorál v podaní dychového orchestra z chrámového spevníka 229 ,,Boh náš je láska ,, a program cirkevného zboru v podaní detí z detskej besiedky.

Prítomným sa prihovoril aj inštalovaný farár a nadviazal na text Joz: 1,9. Vyjadril vďaku Pánu Bohu a všetkým prítomným, svojej rodine a všetkým ako pri ňom v službe stáli. Poukázal na to, že rovnako pred vyvolený ľud Pán Boh postavil Jordán a ten bol rozvodnený a oni ho museli prejsť na miesto, ako im ho Pán Boh určil. Nasledovali pozdravy prítomných. Chrámové zhromaždenie pozdravil Mgr. Attila Szpišák CZ ECAV Slovenský Komlóš. Pripomenul dlhoročné vzájomné pevné vzťahy medzi cirkevnými zbormi, ale aj jednotlivcami ako sa aj naďalej prehlbujú. K prítomným sa prihovorila Mgr. Ľubica Sobanská. Hovorila o spoločnom predchodcovi v oltárnej službe tohto cirkevného zboru, ktorý má zvečnené srdce na náhrobnom kameni na mieste posledného odpočinku v tomto meste. Pripomenula všetkým veriacim, aby si dobre všimli toto miesto, keď budú stadiaľ prechádzať. Popriala ordinovanému hojnosť Božieho požehnania v službe. Nasledovala pieseň 506 ,,Čo Boh činí to dobré je ,,a po nej záverečná liturgia, kde poslúžili: Antifónou Mgr. Ivan Bojna a Mgr. Ľubica Sobanska spievanou Modlitbou Pánovou a Mgr. Marek Cingeľ Áronovským požehnaním a nasledovala hymna Hrad prepevný. Postlúdium na nápev piesne z chrámového spevníka 355 Oslavuj Pána, odohral dychový orchester na záver.

Po ukončení slávnostných služieb Božích bolo pripravené pohostenie na farskom dvore pre všetkých prítomných účastníkov. V areáli farského úradu prebiehali nasledovne gratulácie povzbudenia a odovzdania pozdravov s prianím a želaním Božieho požehnania k službe. Slávnosť pokračovala slávnostným obedom.

Posledná Inštalácia prebehla v cirkevnom zbore 5. júna 1987, keď si cirkevný zbor zvolil Ľubicu Sobansku za zborovú farárku a duchovný je 29. pastierom cirkevného zboru. Vďaka patrí i všetkým členom cirkevného zboru za ochotu a zvlášť obetavým presbyterom ako aj spoluorganizátorom celého stretnutia Klubu dôchodcov Jelšava, Mestským službám Jelšava, Poľovnému združeniu Jelšavan za ochotu pri podieľaní sa na príprave a dôstojnom priebehu tejto slávnostnej udalosti.

Zúčastnení veriaci počas inštalácie prežili vzácnu chvíľu, boli naplnení radosťou, posilnení Slovom Božím. Novoinštalovaný farár sa na záver poďakoval všetkým za vrúcne želania do ďalšej služby.