V Pezinku rokoval konvent Bratislavského seniorátu ECAV

V nedeľu 7. apríla 2024 sa v evanjelickom kostole v Pezinku zišiel seniorálny konvent Bratislavského seniorátu (BAS) ECAV. Predsedali mu Pavel Kollár – senior  BAS a Martin Miti Kováč – zástupca dozorcu BAS.

V mene predsedníctva hostiteľského cirkevného zboru privítala účastníkov konventu Michaela Čechová, zborová dozorkyňa CZ ECAV Pezinok. Vyjadrila radosť nad prítomnosťou hostí – Renáty Vinczeovej, generálnej dozorkyne ECAV a Jána Hroboňa, biskupa Západného dištriktu (ZD) ECAV. Krátko priblížila aktivity pezinského ev. zboru.

Na text z 1. Korintským 2, 2: „lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vidieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného“, sa zhromaždeným v chráme prihovoril Vladimír Kmošena, zborový farár v Pezinku – konsenior BAS. Podotkol, že ak by sme sa nedržali týchto slov, stretli by sme sa zbytočne. Konvent má svoj obvyklý poriadok, no máme na ňom konať v duchu spomenutých biblických slov.

Martin Miti Kováč privítal delegátov konventu menom BAS. Vyslovil otázku: „Čo by sa  muselo stať, aby sa seniorálne konventy stali pre nás slávnosťou, vyhľadávaným spoločenstvom?“ Podotkol, že s touto myšlienkou  prišiel pred už približne sto rokmi MUDr. Ľudovít Šimko, prvý dozorca ZD, osobný lekár Jozefa Miloslava Hurbana. Tento národný dejateľ a veľký mecén ev. cirkvi v jednom zo svojich príhovorov na seniorálnom konvente povedal:
Konvent by mal byť cirkevnou slávnosťou, ktorá „má duševne a mravne vzdelať, povzniesť, oduševniť, má zúrodniť duchovný život cirkvi jej členov a dokumentovať, že cirkev je ustanovizňou Božou, kde panuje láska a bratstvo, je spoločnosťou svätých, je školou kráľovstva Božieho medzi nami.“ Nebál sa vtedajšie zasadnutia konventov označiť za suchopárne a príliš zamerané na hmotné veci. Žiadal viac vzájomného zdieľania o duchovnom živote v cirkevných zboroch, viac slov o vnútornej misii. Sám o misii často hovoril, keďže si uvedomoval, že cirkev bez misie nie je cirkvou. M. Kováč prečítal i ďalšie z výrokov Dr. Šimka:
„Temnosť Afriky sa nám vodrala i do Európy, i do nášho národa rozšírila sa, – a preto zapáľme v srdciach našich jasné a živé fakle Evanjelia…“ „Každý v tom povolaní, v ktorom stojíš a pracuješ, každý v tej hodnosti, ktorú zaujímaš, musíš byť misionárom, chcešli aby sa pomery naše napravili.“
 
 „Ja znám len jediný spôsob, prostriedok a vy všetci bratia farári mi prisvedčíte, ten iste nesklame a to je: naši páni farári nesmú byť len farármi, ale i misionármi, misionármi v pravom zmysle slova a ducha, musia pracovať INDIVIDUÁLNE, musia ísť do rodín, tam musia hľadať stratené ovce a nielen v kostole! Nás, ktorí navštevujeme spoločné služby Božie, darmo hrešíte, napomínate.“ „… srdečne Vás o to opätovne prosím, že vy, duchovní vodcovia … v týchto zlých časoch mravnej krízy, ktorá morí celý dnešný svet a ktorú aj my prežívame, budete sa musieť aj obetovať za ten vám Bohom zverený, na mnohých miestach ešte hmotne, mravne a cirkevne upadlý náš ľud a odmena nevystane.“
 
„… pracuj každý na svojej postati usilovne, zdravo, cieľavedome, poctivo. … Nikto sa nevyhováraj! Nehovor, že nemôžeš, že nemáš času. Nevyhováraj sa menovite tým, že práca tvoja nie je odmeňovaná. Žil, kresťan-evanjelik, tvoj Kristus v prepychu?: Pracovali Jeho apoštolovia za peniaz za zisk?…“ „My sme deťmi, synmi a dcérami Toho, ktorý nemal kde hlavu skloniť! Vezmi preto každý svoj kríž a nasleduj Ho!“ 
„Napomenutia, rady a usmernenia tohto vzácneho človeka môžu byť pre nás veľkou inšpiráciou v našom cirkevnom živote, ale i pri rokovaní tohto seniorálneho konventu“, poznamenal brat M. Kováč.

Po zriadení konventu nasledovali doplňujúce voľby do Seniorálneho presbyterstva BAS, voľby delegátov na konvent ZD , Synodu ECAV a predsedov viacerých výborov BAS.
Delegáti konventu BAS dostali všetky materiály vopred v elektronickej forme. Senior P. Kollár teda predniesol už len komentár k svojej výročnej správe za rok 2023. Založil ju na texte z Rímskym 8, 1 – 17. Uviedol, že paleta rôznych služieb Božích v BAS bola pestrá. Po pandémii sa  bohoslužobný život konal bez obmedzení. Jediným obmedzením si môžeme byť my sami. Konštatoval pokles členov BAS, ktorý mal k 31. 12. 2023 evidovaných 22 302 veriacich (o 456 menej ako k 31. 12. 2022). V štátnom sčítaní v r. 2021 sa na území BAS prihlásilo k ECAV 35 388 ľudí.
Brat senior sa poďakoval za službu ordinovaným, neordinovaným a všetkým, ktorí pripravovali podujatia v rámci cirkevných zborov i seniorátu. V závere svojho vystúpenia vyjadril presvedčenie , že tu dnes stojíme s hlbokou vďakou a chceme vyznať a osvedčiť svojim duchom spolu s Duchom Svätým: A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Rímskym 8, 16:  
 
Konvent hlasovaním prijal výročnú správu seniora, rozpočet na r. 2024 i ďalšie predložené správy:
O činnosti presbyterstva BAS, O vnútorno-misijnej činnosti BAS, O náboženskej výchove, Správu predsedníčky Výboru Cirkevnej hudby, Správu predsedníčky Výboru pre diakoniu, Správu seniorálnych koordinátorov pre mládež, Správu o hospodárení pokladne seniorátu, Správu o revízii účtov pokladne BAS  a  zborov seniorátu, Správu predsedu stavebného výboru, Správu o finančnej situácii CZ BAS, Správu Výboru pre cezhraničnú spoluprácu, Správu predsedu Združenia ev. duchovných BAS.
Konvent schválil plán vnútorno-misijných podujatí BAS na rok 2024.
Predseda volebnej komisie oboznámil členov konventu s výsledkami volieb.

Nasledovala 20 minútová prestávka. Po obnovení rokovania konvent prijal aktualizované znenie štatútu Štipendijného fondu BAS – predniesla ho Sidonia Horňanová – a návrh na zvýšenie seniorálneho príspevku z 0,30 na 0,50 € na člena cirkevného zboru v BAS na kalendárny rok.

V diskusii v bode: Rôzne reagoval Juraj Bándy – delegát cirkevného zboru Šamorín na informáciu o Seniorálnej pastorálnej konferencii v Bratislave-Starom Meste v marci 2023, kde na tému: „Biblické texty a otázka homosexuálnych vzťahov“ prednášal  Prof. Mgr. František Ábel, PhD. J Bándy vyjadril vieru, že zazneli aj state o Sodome a Gomore a text z 3. Mojžišovej 18. kapitoly.
Brat J. Bándy tiež apeloval, aby duchovní prichádzali na seniorálny konvent v odeve zodpovedajúcom príležitosti tohto významom najvyššieho zasadnutia v senioráte, nie v rifliach a športovej obuvi.

Dozorkyňa CZ Pezinok Michaela Čechová povzbudila prítomných, aby sa navzájom inšpirovali z činnosti cirkevných zborov v senioráte a „nakúkali si do hrnca“.

Generálna dozorkyňa Renáta Vinczeová vyjadrila radosť z možnosti zúčastniť sa konventu BAS. Vyzvala k aktívnemu šíreniu Božieho slova, k misijnej činnosti a povzbudila k obetavosti.

Biskup ZD Ján Hroboň sa vrátil k textu výročnej správy seniora z Rímskym 8, 6: „Telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj?“ Nabádal k modlitbám za duchovnú obnovu cirkevných zborov aj jednotlivcov v nich. Zdôraznil, že kde pulzuje duchovný život, tam sa netreba obávať ani o finančné prostriedky. Tam sa nemusíme dohadovať o každom cente, lebo sa vieme zhodnúť. Pripomenul   Piešťanský manifest z konferencie ev. kňazov v r. 1949, ktorý podčiarkol, že prispievať na finančné zabezpečenie cirkvi je nielen povinnosťou, ale i právom jej členov. „Aj my prispievanie na cirkev neberme len ako bremeno, ale ako právo môcť podporiť Božie dielo“, povedal J. Hroboň. Neobišiel ani otázku reštruktualizácie ECAV. Uviedol, že mala prísť skôr. Je to ťažká téma. Nemá nás však stavať proti sebe. Treba ju prediskutovať vecne, aby sme sa zjednotili pre dobro veci. Náročné témy nás neobídu. Prídu bez ohľadu na to, kto práve je vo vedení ECAV. „Starajme sa aj o to málo, čo máme, aby z maličkého zrniečka vzišlo niečo krásne. Buďme verní aj v malom, aby všetko, čo konáme bolo na Božiu chválu“, povzbudil členov konventu biskup Hroboň.

Zborové presbyterstvo cirkevného zboru Dunajská Lužná podalo dva návrhy na uznesenia:
Uznesenie č. 13/2024
Seniorálny konvent BAS schvaľuje návrh, aby v rámci zjednodušenia štruktúry ECAV na Slovensku a šetrenia finančných prostriedkov ECAV boli zrušené dištrikty ECAV na Slovensku.

Uznesenie č. 14/2024
Seniorálny konvent BAS schvaľuje návrh na zasielanie transferu z Ministerstva kultúry SR prostredníctvom GBÚ do cirkevných zborov.
Návrhy obhajoval Miloš Klátik – zborový farár v Dunajskej Lužnej, emeritný generálny biskup.
Vecné argumenty proti návrhom predostrela generálna dozorkyňa Renáta Vinczeová, delegát CZ Bratislava Legionárska Martin Šefranko. Hlasovať  za   prijatie návrhov neodporučilo ani predsedníctvo BAS. S jeho stanoviskom sa konventuáli v hlasovaní jednoznačne stotožnili – spomenuté návrhy konvent neprijal.

Uzneseniami sa členovia konventu poďakovali:
– pezinskému ev. cirkevnému zboru za organizáciu konventu a pohostinnosť,
– predsedníctvu BAS za vedenie seniorátu v r. 2023.

AUTOR: Martin Šefranko