Vykonali sme všetko, čo sme mali?

V čase vrcholiaceho pôstu sa stretli delegáti CZ GES na seniorátnom konvente 16.03.2024 o 9:00 hod. v KD v Dobšinej.

Registrácia konventuálov prebiehala bez komplikácií, v časovom predstihu už od 8:00 hod., za čo vďačíme konseniorovi GES Mgr. Dušanovi Pavlovi Hrivnakovi a Bc. Alici Kubajdovej. O 9:00 hod. bol konvent otvorený bratom dozorcom GES PhDr. Michalom Terraiom MBA, ktorý všetkých prítomných privítal.

Na úvod sa k nám prihovorila slovom Božím – netradičným textom, v tomto pôstnom čase a to: Lk.1,26 – 38 a modlitbou konseniorka GES Mgr. Karmen Želinská, kde nás upozornila, že Boh sa snažil priviesť človeka k tomu, aby robil to, čo chce Boh – teda to, čo je pre človeka najlepšie: žiť spolu v mieri, prijímať vdovy, siroty, cudzincov; snažiť sa o sociálnu spravodlivosť; nerobiť zle svojmu blížnemu; a snažiť sa neuctievať modly .

Ale ten Boží projekt s človekom nebol veľmi úspešný, lebo človek má toľko iných vecí pred sebou, že už nemá čas a priestor konať to, čo by konať mal: a to milovať blížneho a starať sa o neho. Boh skúša mnohé, aby nás k tomu priviedol, aby človeka priviedol k tomu, na čo bol určený. Boh skúša mnohé: hovorí priamo, utešuje, posiela prorokov, karhá, trestá – ale zdá sa, že sa to nechce podariť. Môžeme spolu s Máriou vyznať: SOM SLUŽOBNICA/ SLUŽOBNÍK PÁNOV, STAŇ SA MI PODĽA TVOJHO SLOVA?

Po úvodnej pobožnosti sa pristúpilo k pracovnej časti výročného konventu GES, ktorú otvoril dozorca GES PhDr. Michal Terrai MBA a s potešením skonštatoval, že na konvente majú zastúpenie všetky CZ( s počtom konventuálov 99), hoci nie v plnom počte. Po procedurálnych úkonoch a zvolení návrhovej komisie v zložení: Mgr. Adriana  Hrivnaková, Ing. Kamila Mitríková, Ing. Ľubomír Zatroch, bol predložený návrh programu, ktorý bol schválený a podľa ktorého rokovanie prebiehalo. Kontrolu uznesení a schválenie zápisnice z výročného konventu GES konaného dňa 18.03.2023 v CZ Chyžné – fília Revúcka Lehota uviedla sestra zapisovateľka Bc. Alica Kubajdová. Keďže aj na úrovni GES je volebný rok, mnohým presbyterom a funkcionárom skončilo volebné obdobie trvajúce v období 2018 – 2024 zvolili sme si volebnú komisiu v zložení: Mgr. Martina Gdovinová,  Anna Vrbiarová, Bc. Július Lalík.

Brat senior GES Mgr. Radovan Gdovin vo svojej Správe seniora za rok 2023, ktorá bola založená na biblickom texte Lk.17,7-10 nás pozval k reflexii, analýze a skúmaniu, čo sa nám podarilo na pôde GES v roku 2023 zrealizovať a čo nie. Upozornil nás, že JEŽIŠ KRISTUS je PÁN a MY SME TÍ SLUŽOBNÍCI ČASTOKRÁT NEUŽITOČNÍ. Čo vykonávame pre cirkev, pre svojich bratov a sestry, to by sme mali vykonávať z lásky a nie z vypočítavosti, že pre svoje zásluhy budem Pánu Bohu milší. Nemôžeme si namýšľať, čo často krát v cirkvi i v našich CZ žiaľ podvedome živíme predstavu, že bez nás by to v CZ, senioráte, presbyterstve… nešlo. Mnohí z nás lietajú v oblakoch s mylnými predstavami o svojej dokonalosti, nenahraditeľnosti… Asi všetci poznáme ľudovú múdrosť: „ Kto vysoko lieta, ten hlboko padá.“Áno, dobre nám padne, keď vidíme, že naša SLUŽBA nie je prehliadaná, ale kde je tá naša pokora a skromnosť? Vykonali sme v našich CZ, v našom GES v roku 2023 to, čo sme mali vykonať?, to, čo sme boli povinní vykonať? Správu seniora GES všetci delegáti počúvali so sebaspytovaním a videním seba samého ako neužitočného a pyšného služobníka. Okienko do každého CZ GES bolo veľmi pútavé, stručné a výstižné zhrnutie prác na vinici Pánovej. Do rozpravy k Správe seniora GES sa prihlásila sestra Ing. Mária Nemčková z CZ Rožňava, ktorá poďakovala všetkým kňazom za náročnú prácu, ktorá je povolaním a povzbudila nás všetkých, aby sme všetko konali s láskou a z lásky, a aby sme si navzájom boli oporou: ordinovaní a neordinovaní. Po schválení Správy seniora za rok 2023 boli uvedené správy: o vnútornej misii, o výchovnej činnosti, správa školského dekana, o pohybe obyvateľstva a dom. hospodárení, o činnosti sen. presbyterstva, o sen. archíve, ktoré boli zverejnené predsedníctvom GES na web stránke GES v dostatočnom časovom predstihu a každý delegát sa s nimi mohol oboznámiť. K týmto správam nemal nikto pripomienky a otázky a boli schválené en bloc. Brat dozorca GES požiadal Mgr. Adrianu Hrivnakovú – účtovníčka GES, aby prečítala Účtovnú uzávierku za rok 2023 a následne  ju sen. konvent schválil. Taktiež bola prednesená a schválená Správa Revíznej komisie za rok 2023, ktorú predniesla Ing. Mária Sabadošová. Rozpočet na rok 2024 vypracovala Bc. Alica Kubajdová, ktorý bol prerokovaný na seniorátnom presbyterstve GES a odporúčaný konventu GES na schválenie. Rozpočet GES na rok 2024 bol schválený.

Volebná komisia vyhlásila výsledky volieb predstaviteľov a funkcionárov GES

na volebné obdobie 2024 – 2030

konsenior GES okr. Revúca:c Mgr. Emília Völgyiová
konsenior GES okr. Rožňava: Mgr. Karmen Želinská
presbyteri GES za ordinovaných:
1. Mgr. Ľubica Štefanidesová
2. Mgr. Adriana Hrivnaková
3. Mgr. Erika Sýkorová, PhD.

presbyteri GES za neordinovaných:
1. Ing. Ivan Nemčok
2. Peter Benedikty
3. Milan Molčan
4. Ján Ondrik

pokladníčka GES: Ing. Elena Takáčová

archivár GES: PhDr. Ján Jakubej, PhD.

členovia VMV GES:
1. Mgr. Radovan Gdovin
2. Mgr. Peter Hlavatý
3. Mgr. Ľubica Štefanidesová
4. Mgr. Dušan Pavel Hrivnak

členovia Dištriktuálneho súdu za GES neordinovaný: – neobsadené

delegát na Synodu za ordinovaných: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak

delegát na Synodu za neordinovaných: Ján Greguš

náhradný delegát na Synodu za neordinovaných: Milan Molčan

školská dekanka okr. Rožňava: Mgr. Karmen Želinská

Náš GES ECAV na Slovensku s radosťou prijal novú posilu z radu ordinovaných a to: Mgr. Kristínu Halžovú – kaplánku v CZ Slavošovce a CZ Čierna Lehota, ktorá sa nám predstavila a vyslovila veľké poďakovanie cirkevníkom CZ Slavošovce a cirkevníkom CZ Čierna Lehota, ktorí ju prijali s veľkou radosťou, sú ústretoví vo všetkých prácach a cíti sa medzi nimi vítaná. Povedala, že ak Pán dá, vie si predstaviť slúžiť na Jeho vinici v CZ Slavošovce a CZ Čierna Lehota dlhšie ako 2 roky.

Brat dozorca GES PhDr. Michal Terrai MBA, poďakoval CZ ECAV na Slovensku Dobšiná za prípravu a organizáciu konventu GES ECAV na Slovensku.

Na záver sa brat konsenior GES Mgr. Dušan Pavel Hrivnak pomodlil a brat senior GES Mgr. Radovan Gdovin  konventuálom udelil požehnanie.

 

 

 

Výzva na rok 2024:
Skúsme v tomto roku 2024 urobiť veci inak, skúsme byť kreatívni a tvoriví, aktívni a nie pasívni, horliví a pevní vo svojej viere a v službe JEMU, keď sa raz postavíme pred Pána cirkvi v súdny deň, aby sme obstáli. Pán nám v tom pomáhaj.

Mgr. Adriana Hrivnaková, námestná farárka CZ ECAV Sirk

Foto: PhDr. Michal Terrai, MBA.