Ústredie ekumenickej pastoračnej služby

9 evanjelickí farári vykonávajú pastorálne poradenstvo a napomáhajú duchovnej orientácii v otázkach svedomia, poskytujú tiež útechu pri strate životného optimizmu a pri strachu z ohrozenia zdravia a života pri plnení úloh.

Pastoračná služba v rámci ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky je ďalšou z aktivít ECAV na Slovensku. V rámci Ústredia ekumenickej pastoračnej služby pôsobia 9 evanjelickí farári. Do ich pôsobnosti patria profesionálni vojaci a zamestnanci ozbrojených síl, príslušníci a zamestnanci ozbrojených zborov, zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ich rodinní príslušníci, takisto pacienti a personál zdravotných a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy; osoby, ktoré sú vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody a osoby zadržané alebo zaistené. Vykonávajú pastorálne poradenstvo a napomáhajú duchovnej orientácii v otázkach svedomia, poskytujú tiež útechu pri strate životného optimizmu a pri strachu z ohrozenia zdravia a života pri plnení úloh.