Domáca pobožnosť na 4. nedeľu po Svätej Trojici (23. jún 2024)

Pieseň ES 403

Otče, všetko živé u Teba pokrm hľadá, a Ty milostive sýtiš nás i vtáčatá, preto Ti naše rty dobrorečia, Pane, za prejav štedrosti, hojné požehnanie.

Čítanie Božieho slova zo Ž 104, 33 – 35

„Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem. Nech Mu je milé moje premýšľanie! Ja sa budem radovať v Hospodinovi. Nech zmiznú hriešnici zo zeme! A nech už nieto bezbožných! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi! Haleluja!“

Milí bratia a sestry!

Možno menej známy ale o to krajší 104. žalm bol v starocirkevnej tradícii liturgickým žalmom pre 4. nedeľu po Svätej Trojici. Aj keď my dnes čítame iba jeho záverečné verše, rozhodne stojí za to, všimnúť si celé jeho posolstvo.

Veľký Boh

Po úvodnej výzve „Dobroreč duša moja Hospodinovi“ začína žalmista spievať oslavnú pieseň o Bohu. „Halíš sa do svetla sťa do rúcha, rozpínaš nebo ako stan. Na vodách si buduješ siene, z oblakov robíš si povozy, na krídlach vetra sa uberáš. Vetry si robíš poslami a blčiaci oheň sluhami …“ to sú len prvé slová lyrického opisu Hospodina, ktorého predtým označil za veľmi veľkého a pokračuje opisom Jeho stvoriteľského diela. Hovorí o Zemi, vodách, vrchoch či prameňoch, ktoré spomedzi ne vyvierajú, hovorí o zveri, vtáctve, tráve či bylinách, ktorá rastie pre úžitok, hovorí o chlebe či víne, ktoré obveseľuje srdce človeka a hovorí aj o nebeských telesách, mesiaci či slnku, ktoré vie kedy vyjsť a kedy zapadnúť alebo o tme, ktorá privedie noc. Všetko to vrcholí oslavnými slovami: „Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvorstva“ (v. 24).

Závislosť na Bohu

Všetko toto však žalmista neopisuje len preto, aby sa kochal v kráse Božieho diela. Konštatuje, že „Všetko to očakáva od Teba, aby si im načas dával pokrm“ (v. 27)a pokračuje opisom toho, ako je všetko tvorstvo – ľudia i zvieratá – závislé na Bohu. Keď Boh otvára svoju štedrú ruku, zbierajú a radujú sa; keď skrýva pred nimi svoju tvár, ľakajú sa a keď im odníma ducha, hynú.

Hrať a spievať

Žalmista chce hrať a spievať Hospodinovi, kým tu bude. Oslava Boha sa tak stáva jeho prvoradou a celoživotnou úlohou. Predošlé verše nám opísali všetky jeho dôvody pre túto oslavu. On vidí krásu a pestrosť Božieho stvorenia, on vidí závislosť sveta na Bohu ale vidí aj štedrú Božiu opateru. Preto sa raduje a preto prichádza k záveru, že pôvodca, tvorca a udržiavateľ tohto všetkého je veľký a mocný.

Páčiť sa Bohu

V závere prichádza neskromná túžba: „Nech Mu je milé moje premýšľanie! Ja sa budem radovať v Hospodinovi.“ Niekto by tieto slová chápal ako prianie, aby som sa Bohu páčil taký aký som. To je pasívny prístup, ktorý je veľmi charakteristický pre dnešnú dobu. Ja som aký som a vy sa s tým musíte zmieriť. Aj mnoho kresťanov uvažuje podobne. Ja som aký som a Boh ma takého miluje a prijíma. Niekedy to však hraničí až so sebastrednosťou a s túžbou primäť Boha k tomu, aby nás vo svojej láske akceptoval takých akí sme a nič viac od nás nechcel. Žalmista ale nemyslí svoje slová takto. Práve naopak. Jeho slová sú záväzkom k aktívnej zmene. Žalmista nechce iba pasívne túžiť po tom, aby sa páčil Bohu, ale chce aktívne žiť, konať a uvažovať tak, aby sa Bohu páčil. A to je rozdiel. Tento prístup znamená, že Boh sa stáva určovateľom Jeho životnej cesty. Stáva sa určovateľom noriem a kritériom toho, čo sám žalmista považuje za dobré a správne. Inak povedané, žalmista chce žiť podľa Božej vôle a túži po tom, aby sa mu to darilo a aby dokázal žiť tak, ako sa páči Bohu.

Svet bez hriešnikov

To, aby zmizli všetci protivníci, si praje asi každý politik. Žalmista však nechce, aby bezbožníci fyzicky zmizli z povrchu zeme a aby tak on mal od nich pokoj. Žalmista túži po tom, aby všetci ľudia videli v Hospodinovi veľkého a mocného Boha a aby zmenili svoj život podľa Božej vôle a stali sa tak – rovnako ako on – obdivovateľmi Božieho diela a ctiteľmi Jeho vôle. Svet nebude bez bezbožníkov vtedy, keď títo zmiznú, ale keď sa stanú zbožnými.

Dobroreč Hospodinovi

S obdivnými slovami žalmistu sa vieme celkom ľahko stotožniť, pretože ak sme čo len trochu citliví a vnímame dokonalosť nášho sveta, musíme žasnúť nad tým, aký je tento svet pestrý, krásny a múdro stvorený. Dokážeme pochopiť žalmistu v jeho túžbe dobrorečiť Hospodinovi. No či aj my dobrorečíme Bohu? Dobrorečiť Bohu znamená vlastne „hovoriť o Ňom dobre“ a to či už v zmysle oslavnom alebo ďakovnom. Dobrorečiť Bohu môžeme, keď sa z niečoho tešíme a povieme, že nám to dal Pán Boh a my máme z toho radosť. Dobrorečiť Bohu môžeme, keď nám Pán Boh nejakým spôsobom pomohol a my o tom nadšene rozprávame a dodáme, že toto pre nás urobil Hospodin. Neraz predsa hovoríme o svojich úspechoch či radostiach, no nie vždy s tým, že je to od Boha. Naopak, ak nás niečo trápi a chceli by sme úľavu, bežne povieme, že kiež by to Pán Boh dal. Je to v poriadku?

Dnešné Božie slovo nás chce nadchnúť a ukázať nám krásu a dokonalosť Božieho diela a tak aj dokonalosť Boha samého. Chce nás nadchnúť do takej miery, aby sme sa aj my radovali a zatúžili sme dobrorečiť Hospodinovi. Chce nás nadchnúť do takej miery, aby sme aj my zatúžili, páčiť sa tomuto Bohu a žiť s Ním v zhode. Preto dnešný text nie je iba samotnou oslavou ale aj výzvou k pokániu a zmene tých našich hodnôt, ktoré by nás pred Bohom mohli zahanbovať. Uvažujme a konajme tak, ako to Písmo od nás žiada a modlime sa za to, aby tak robilo čo najviac ľudí, aby napokon zmizli hriešnici a bezbožníci a z ľudstva sa raz stal ľud, svorne obdivujúci a oslavujúci svojho Stvoriteľa. Amen.

Modlitba

Drahý náš nebeský Bože, uvažujeme dnes o nádhere Tvojej slávnej veleby a žasneme nad Tvojou múdrosťou a dokonalosťou, v ktorej si nás i všetko okolo nás stvoril. Ty ľudí i všetku zver sýtiš vo svojej štedrosti a dávaš ľuďom aj duchovný pokrm vo svojom slove a vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý je tým nebeským chlebom. Prosíme Ťa, pretváraj naše srdcia i mysle, aby sme žili tak ako je milé Tebe a aby tak ľudstvo poznalo Tvoju veľkosť a moc, oslavovalo Ťa a nebolo viac bezbožníkov, ale aby raz všetci spolu vyznávali, že Ty si veľký Boh a oslavovali Tvoje sväté meno. Amen.

Pieseň ES 359

Slávme Boha Otca zvučne, vďačne zo srdca, slávme Syna Jeho, slávme Ducha Svätého! Od vekov až na veky nech spev hlasný, preveľký, neustále znie Jemu, Bohu dobrotivému, Bohu dobrotivému!