Martin Rázus na bankovke

Najstarší zvon v Moravskom Lieskovom z roku 1891 zvolával veriacich v druhú nedeľu po Veľkej noci do chrámu Božieho, aby boli spoločne účastní slávnosti konfirmácie. Pre cirkevný zbor ECAV v Jubilejnom roku 2024 bolo sedem konfirmandov a tiež celé chrámové spoločenstvo svedkami výnimočnej udalosti – uvedenia príležitostnej pamätnej bankovky vydanej pri príležitosti 100. výročia posviacky nových zvonov Martinom Rázusom. Ide o unikát zo širokým spektrom záberu, a to cirkevným, kampanologickým, rázusovským i s tematikou lokálpatriotizmu viažuceho sa k Moravskému Lieskovému.

Slávnosťou konfirmácie zavŕšilo šesť chlapcov a jedno dievča nielen dvojročnú prípravu, ale boli to prví konfirmandi, ktorých domáci slova Božieho kazateľ ThDr. Peter Maca krstil po príchode do Moravského Lieskového. Spoločne sa stretávali na rôznych podujatiach, vystúpeniach už od predškolského veku. Ostatnou spoločnou akciou bola návšteva Múzea Lutherovej reformácie v Bratislave, po ktorej si cestou vlakom domov navzájom preopakovali všetky otázky. Pravú skúšku však výborne absolvovali pred svojimi rodičmi, krstnými rodičmi i ostatnými príbuznými už aj s istou dávkou trémy v kostole. K tradičnému preskúšaniu sa však pridalo aj čosi iné.

Moravskolieskovský zbor a jeho farár je známy pripomínaním si historických udalostí a osobností, ktoré mali vplyv na ďalšie napredovanie cirkevného zboru. A tak každý z konfirmandov predstavil jedného z celej plejády farárov, ktorí pôsobili v Moravskom Lieskovom. V životopisnej skratke si tak veriaci pripomenuli osudy Jána Zemana, Pavla Sklenára, Jozefa Hollého, Michala Masára, Jána Čierneho, Jána Lacka či Martina Rázusa. Na záver skúšky konfirmandi zahrali a zaspievali pieseň č. 607.

Po Večeri Pánovej domáci farár Peter Maca, pre ktorého je táto skupina konfirmandov veľmi osobitá, vyslovil nádej, že v súlade s potvrdením krstnej zmluvy si konfirmandi aj naďalej budú nachádzať cestu do chrámu a velebiť Ježiša Krista. Vyslovil presvedčenie, že v mene Božom si budú pripomínať, kde sú ich korene a budú sa vracať na miesto svojej konfirmácie. K prijatiu do cirkvi im v mene moravskolieskovského zboru zagratuloval Dušan Miko a pridal aj báseň od Martina Rázusa Modlitba dietok, ktorú napísal práve v Moravskom Lieskovom.

– Ach, buď pri nás, Pane, hoc sme maloletí,

ale z našich očú vďačnosť k Tebe svieti,

prítomnosti svojim dietkam neodpieraj,

odpusť naše viny, s nami povečeraj!

Domáci duchovný pastier a konsenior Považského seniorátu Peter Maca si ctí významné dejinné udalosti a snaží sa prepájať ich so súčasnosťou, budovať spätosť cirkvi a obce, spätosť obce a cirkvi, vytvárať u všetkých osobný vzťah k miestu, kde žijú. Spoločne so zborovým presbyterstvom sa v závere roka 2023 rozhodli uskutočniť v tomto roku viacero podujatí, ktoré pod súhrnným názvom Jubilejný rok 2024 kladú dôraz na dôležité medzníky v živote cirkevného zboru, ale tiež osobnosti, ktorých život a dielo sú trvalou súčasťou našich národných dejín.

Takou osobnosťou, ktorá presiahla rámec kraja pod Javorinou, bol Martin Rázus, ktorý v Moravskom Lieskovom pôsobil v rokoch 1921-1930. Práve storočnica od podnetu farára Martina Rázusa na uliatie 2 nových zvonov a ich vytiahnutia na vežu tvoria základ pamätnej bankovky. Na averze bankovky je podobizeň Martina Rázusa i výjav z jeho najznámejšieho diela Maroško študuje. Na reverze je zobrazený kostol vo vynovenej podobe z roku 2020 i výrez z historickej dobovej pohľadnice z roku 1924, na ktorej sú znázornené všetky 3 zvony. Z nich najstarší z roku 1891 je z podnetu domáceho farára Macu už 10 rokov v zozname národných kultúrnych pamiatok. Pod UV filtrom na averze je možné vidieť podpis Martina Rázusa a erb cirkevného zboru ECAV Moravské Lieskové. Bankovka bola vydaná v dvoch variantoch, a to anulátu a číslovaného prevedenia. Vytlačená bola v kvalite riadnych bankoviek. Bankovka, ktorej výroba trvala takmer 8 mesiacov, je dielom medzinárodne známeho grafika Mateja Gábriša. Grafik využil ako podklad na tvorbu bankovky aj logo Jubilejného roka 2024.

Pamätnou bankovkou bol naplnený ďalší bod zo zoznamu kalendára Jubilejného roka 2024, v ktorom si v Moravskom Lieskovom o.i. pripomínajú: 145 rokov od narodenia dramatika, farára Jozefa Hollého, 120 rokov od napísania jeho najznámejšej hry KUBO na evanjelickej fare v Moravskom Lieskovom, 120 rokov od narodenia syna Jozefa Hollého, režiséra a herca Martina Hollého st., 20 rokov od úmrtia vnuka Jozefa Hollého, režiséra a scenáristu Martina Hollého ml., 133 rokov od uliatia najstaršieho zvonu J. Lacka, 131 rokov od prístavby veže kostola a novej posviacky kostola.

Od otvorenia Jubilejného roka 2024 na výročnom konvente vo februári bola slávnostne prezentovaná grafika loga tohto podujatia, ktoré sponzorsky vytvoril Mgr. art. Ján Maca. Ďalšou jeho tvorbou bola príležitostná pamätná pohľadnica, ktorá vyšla v marci. Na jej averze je autorská pc grafika znázorňujúca rázusovské zvony. Reverz pohľadnice zachytáva sumár jednotlivých dôležitých jubileí v živote cirkevného zboru Moravské Lieskové.
V prípade záujmu sú pamätné bankovky aj pohľadnice dostupné na miestnom farskom úrade.

S pomocou Božou na realizáciu čakajú ešte viaceré prednášky, ktoré v podaní pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne budú pre žiakov miestnej základnej školy, ďalej besedy na biblických hodinách a VII. ročník Bienále medzinárodnej fotografickej súťaže pre amatérskych fotografov – Memoriál Jozefa Hollého. Témou je súťaže, ktorej uzávierka je 31. mája, je „tradícia“. Celoročné podujatia slávnostne vyvrcholia 22. septembra, kedy bude odhalená pamätná bronzová tabuľa na kostole. Tá bude odkazovať na zvon ako národnú kultúrnu pamiatku. Vyhodnotená bude fotosúťaž a odovzdávať sa budú najvyššie čestné cirkevné ocenenia Cena Jozefa Hollého.

Už teraz všetkých pozývame a budeme sa tešiť na spoločné chvíle v chráme Božom v Moravskom Lieskovom pri slávnostných službách Božích a pestrom kultúrno-duchovnom programe.

—————————————————————————————
Text: Mgr. Viera Barošková, foto: Bc. Viera Macová Barošková a Peter Bako